INTERVIEWS

Frederikke Heiberg

Én af de bedste ting ved mit job som freelancer er alle de vidunderlige og talentfulde mennesker, jeg får lov til at arbejde sammen med. Og én af mine favoritter er fotografen Frederikke Heiberg, som virkelig har øje for at fange et hjems personlige detaljer, når vi laver boligreportager sammen. Og så griner jeg MEGET, når jeg er på job med damen – og hun er samtidig utrolig god til at lytte, hvis det har været en dum dag. Mød Frederikke her, og se, hvad hun svarer på, hvad der har været hendes vildeste oplevelse, og hvad hendes næste projekt er.

bungalow5_0_fh

Hvad er din baggrund?

Efter flere år som produktionsassistent i tv- og teaterbranchen fandt jeg ud af, at jeg skulle være fotograf. Min første opgave var for Bolig Magasinet, og jeg glemmer aldrig, hvordan en daværende chefredaktør, kendt for at være præcis og skrap, tog mig i hånden og ledte mig ind i bolig- og interiørfotografiets univers på en oprigtig måde. I dag fotograferer jeg rigtig meget bolig- og interiør, både redaktionelt og PR, foruden livsstilsportrætter og mad.

bungalow5_2_fh

Hvad elsker du mest ved dit job?

At jeg arbejder med mennesker, som er passionerede i deres job. Det giver en speciel form for synergi og energi, hvor magi indimellem opstår. Ikke, at vi hele tiden løber rundt og laver ’kunst’ og forventer magi, men vi beskæftiger os med det, som interesserer os. Det er inspirerende og udviklende, både fagligt og personligt.

bungalow5_3_fh

Hvad er/har været den største udfordring i din karriere?

Jeg er stadig indimellem fysisk og kreativt udfordret, når vi står på en badebro i minusgrader og skyder terrassemøbler, som skal emme af sommer. Eller står på en mark med møbler, og en ko kommer løbende midt i det hele.

Hvad har været den vildeste oplevelse?

Da jeg skulle lave et portræt af Lise Nørgaard i hendes hjem. Tænk, der stod hun. Danmarks Matador mamma. Med en udstråling så stærk jeg ikke har set før eller siden. Det gik først op for mig bagefter, hvor vildt det havde været. Hun har en evne til at opsluge en 100% med sin morsomme og intellektuelle retorik.

bungalow5_4_fh

Hvad er din drømmeopgave?

Drømmen om at vende snuden mere mod udlandet, når mine tre børn er mere selvkørende. Jeg har selvfølgelig en indgang, så gælder det jo bare om at holde den åben. Som drømme…

Hvad er dit næste projekt?

Mit næste projekt er et sofabord, som synes umuligt. I fem år har jeg undværet og kigget, hvilket er fint nok, så er der mere plads til at danse på og altid et emne at diskutere med mig selv: ’Træ, metal.. ej, metal…TRÆ! Metal…!’

bungalow5_5_fh

Hvad ville du ønske, jeg havde spurgt om?

Om hvem min boliginspirator er: Sidsel Zachariassen – som også er min gode ven. Hun bakker mig op om at være tro mod mig selv i min stil og ikke lade mig influere af trends. Når jeg bor med alle de aftryk, mine unger og jeg har sat, og ikke et smukt, sat boligkatalog, så er jeg virkelig hjemme.

bungalow5_6_fh

 

 

One of the best things about my job as freelancer are all the wonderful and talented people I get to work with. And one of my favorites is photographer Frederikke Heiberg, who really has an eye for capturing a home’s personal details, when we do interior articles together. And then I laugh A LOT when I’m on the job with this lady – and she’s also an incredibly good listener, if it has been a stupid day. Meet Frederikke when she reveals what has been her wildest experience, and what her next project is.

What is your background?

After several years as a production assistant in television and theater, I realized that I should be a photographer. My first task was for Bolig Magasinet, and I’ll never forget how a former editor in chief, known to be accurate and tough, took me by the hand and led me into the home and interior photography universe in a sincere manner. Today I photograph a lot of homes and interior, both editorial and PR, in addition to lifestyle portraits and food.

What do you love most about your job?

I work with people who are passionate about their jobs. It provides a special kind of synergy and energy where magic sometimes happens. Not that we are constantly running around doing ‘art’ and expect magic, but we deal with what interests us. It’s inspiring and stimulating, both professionally and personally.

What is / has been the biggest challenge in your career?

Sometimes I’m still physically and creatively challenged when we stand on a jetty in subzero temperatures and shoot garden furniture, which must look like it’s summer. Or standing in a field with furniture and suddenly a cow comes running.

What has been the craziest experience?

When I did a portrait of Lise Nørgaard in her home. Imagine, there she was. Denmark’s Matador mamma. With a radiance so strong I have not seen before or since. I only realized how amazing the experience had been afterwards. She has an ability to consume you 100% with her grit and intellectual rhetoric.

What is your dream job?

The dream of turning my nose more abroad, when my three children are becoming more self-driven. Of course I have a way in, so it’s just up to me to keep it open. As with dreams …

What is your next project?

My next project is a coffee table, which seems impossible. For five years I have missed one and looked around, which is fine though, so there is more room for dancing and always a topic to discuss with myself: ‘Wood, metal .. not, metal … WOOD! Metal …! ‘

What would you wish I had asked you?

About whom my interior decoration inspiration is: Sidsel Zachariassen – who is also my good friend. She supports me to be true to myself in my style and not let myself be swayed by trends. When I live with all the imprints, my kids and I have set, and not a beautiful home decoration shopping list, then I feel really at home.

You Might Also Like

2 Comments

 • Reply
  omveje
  February 17, 2015 at 12:22

  Lamperne på billede 1 <3 <3 Do tell??

 • Reply
  Sarah Villa
  February 19, 2015 at 20:18

  Super interessant interview – og vildt smukke billeder! Jeg kan virkeligt forestille mig, at det må være interessant at tale med så talentfulde personligheder. Virkeligt et drømmejob!

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.