INTERVIEWS

Lærke Rune Hermansen

Eyecatching. Eller iøjnefaldende. Det ord ville jeg bruge, hvis jeg kun måtte bruge ét enkelt ord til at beskrive Lærke Rune Hermansens design. Der er noget legende, men samtidig solidt over de ting, hun skaber, hvad enten det er en sofa, en bakke eller en reol. Hvordan hun formår at forene det lette og enkle med solide håndværkertraditioner og gedigne materialer, er beyond me. Jeg har glædet mig til at præsentere årets første personlighed i spotlightet – og hun har ikke fået lov til at slippe uden om de svære spørgsmål.

bungalow5_1_lr

Hvad er din baggrund?

Jeg er uddannet møbelarkitekt fra Det Kongelige Danske Kunstakademi, Kunstakademiets Arkitektskole. Jeg har også været i praktik hos grafiker Stefan Bannow og på et ophold på Krabbesholm Højskole, hvor jeg opdagede min passion for møbler og boliginteriør. Sideløbende med min uddannelse arbejdede jeg som produktdesigner for Bolia. I dag har jeg min egen designvirksomhed lrDesign.

bungalow5_2_lr

Hvad elsker du mest ved dit job?

Jeg elsker at skabe og forme et projekt med hænderne og at være med i processen helt ned til mindste detalje. Det at få lov til at ”lege” sig frem til det færdige resultat, er fantastisk. Jeg er meget beæret over at kunne få lov til at arbejde med det, jeg elsker, at skabe noget, der vækker følelser hos folk, noget, de glædes ved at se på og bruge i hverdagen.

bungalow5_3_lr

Hvad har været den største udfordring i din karriere?

At skulle gøre alting selv! Der er mange overvejelser i at springe ud som selvstændig. Det er en stor økonomisk investering at skulle starte en produktion op, så det er vigtigt at finde en producent, man har tillid til. Jeg er stor fortaler for kvalitet og godt håndværk, og der ligger en udfordring i blive enige om kvalitet, materialer og pris.

bungalow5_4_lr

Hvad er det med dig og møbler?

Jeg har altid været fascineret af forholdet mellem krop og møbel, og måden hvorpå vi bruger vores møbler. Og der ligger altid en stor undersøgelse bag et nyt møbel. Det er vigtigt for mig, at møblet ikke bliver for statisk. Og så synes jeg, at det er en interessant tanke, at brugeren selv kan være med til at forme sit møbel, så det fremstår mere unikt for dem.

bungalow5_5_lr

Mit hjem…

… skal fortælle en historie om, hvem vi er som familie. Jeg har altid små stillebener rundt omkring i hjemmet, hvor jeg udstiller de ting vi holder mest af. Og så er hjemmet et sted, hvor jeg prøver alle mine nye eksperimenter af. Jeg har hele tiden gang i nye projekter, store som små, som familie og venner for lov at afprøve, inden jeg beslutter, om jeg skal gå videre med dem.

Hvad er dit næste projekt?

Pt. er jeg på barsel med min anden datter, men jeg har dog svært ved at lade arbejdet ligge, fx udvikler jeg lige nu på en lampeserie i samarbejde med min far, og så har jeg et projekt med Fabelab kørende.

 

Eyecatching. That’s the word I would use if I should describe Lærke Rune Hermansen’s design in one word. There is something playful but also solid about the things she creates, whether it is a sofa, a tray or a rack. How she manages to combine a lightweight look with solid traditional workmanship and quality materials, is beyond me. I have been eager to present the first personality in the spotlight – and she did not get a chance to elude the difficult questions.

What is your background?

I studied furniture design at the Royal Danish Academy of Fine Arts, School of Architecture. I’ve also been an intern with the graphic artist Stefan Bannow and taken classes at Krabbesholm Højskole, where I discovered my passion for furniture and interiors. Alongside my studies I worked as a product designer for Bolia. Today I have my own design company lrDesign.

What do you love most about your job?

I love to create and shape a project with my own hands and to be involved in the process right down to the smallest detail. Being able to “play” my way through to the final result is fantastic. I am very honored to be allowed to work with what I love, to create something that evokes emotions in people, something they love looking at and using in everyday life.

What has been the biggest challenge in your career?

Having to do everything yourself! There are many considerations in being a self-employed designer. It is a great financial investment to start up a production, so it’s important to find a manufacturer you trust. I’m a big advocate of quality and craftsmanship, and there lies a challenge in agreeing on quality, materials and price.

What is it with you and furniture?

I have always been fascinated by the relationship between body and furniture, and the way we use our furniture. And there is always a large study behind a new piece of furniture. It is important for me that the furniture is not too static. I also think that it’s interesting when the user can shape his or her furniture, so that it appears more unique to them.

My home…

… should tell a story about who we are as a family. I always have small stillebens around the home, where I show the things we love the most. And our home is a place where I try out all my new experiments. I always have a lot of new projects going on, large as well as small, which family and friends are allowed to test before I decide if I should move on with them.

What is your next project?

Currently I am on maternity leave with my second daughter, but I find it difficult to stop working, for example, right now I am developing a lamp series in collaboration with my father, and then I have a project with Fabelab.

You Might Also Like

1 Comment

  • Reply
    elsebeth
    January 17, 2015 at 20:45

    flotte funktionelle møbler, hvem har lavet billederne på væggen bag møblerne?

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.