INTERVIEWS

Butchers & Bicycles

Riiing riiiiiiing. Så tar’ vi cyklerne frem, tramper afsted. Udi det åbne land. Jeg kunne ikke lade være med at nynne sangen her, da jeg så Butchers & Bicycles første, spritnye design. Det er nemlig en håndbygget ladcykel ved navn Mk1. Og hvilken cykel. Designerne bag lover konstant medvind på cykelstien – og det er ikke bare salgs-gas.

bungalow5_1_bb

Hvorfor har I startet Butchers & Bicycles?

Vi har alle tre en brændende lyst til at skabe fede produkter, som vi med stolthed kan anbefale til vores allernærmeste venner og familie. At det er endt med en nyskabende ladcykel er, fordi vi har en naturlig interesse i at bruge cyklen som det primære transportmiddel i byen.

Hvad gør jeres ladcykel speciel?

Det er lykkes for os at kombinere de mange praktiske fordele fra ladcyklen, som vi har kendt den i århundreder – bl.a. at kunne transportere to børn i ladet – med den køreglæde, man får med en almindelig cykel. Vi har udtænkt en række nye løsninger som et patenteret system, der gør, at du kan læne dig med cyklen ind i et sving uden at skulle helt ned i fart. Vi har tilført kassen en lille dør og en dobbelt støttefod, så børn nemt og sikkert selv kan stå ind i kassen. Og så har vi indført en effektiv el-motor, der giver dig følelsen af konstant medvind og får dig hurtigt fra forstaden til centrum.

bungalow5_2_bb

Hvorfor hedder I Butchers & Bicycles?

Selve navnet ‘Butchers & Bicycles’ er opstået, fordi produktet er udtænkt og udviklet i Kødbyen, hvor vi nu også har åbnet nyt showroom og assembly-shop. Da særligt slagtere (og bagere) gennem generationer har været flittige brugere af transportcykler af forskellige typer, mente vi, at det var et særdeles passende navn til vores lille firma.

bungalow5_3_bb

Hvem laver hvad?

Morten Mogensen er vores tekniske vidunder med et stort talent for at udvikle teknisk krævende løsninger både praktisk og i CAD. Og så er han manden, der kan alt håndværk selv. Morten Wagener har det forretningsmæssige overblik og ansvar og er desuden dygtig til alt, der har med avanceret produktudvikling og design at gøre. Jakob har øje for de æstetiske detaljer og er  ansvarlig for strategisk branding og kommunikation i firmaet.

Kører I nogensinde sur i projektet?

Nej aldrig! Vi elsker det her med hud og hår, og det inkluderer også den modgang, vi oplever ind imellem. Det er en helt særlig fornemmelse at drive sin egen drøm frem til virkelighed, og det er lige så stor en sejr at komme igennem store og små kriser på en god måde, som det er at ride på en positiv bølge hele tiden. Hver dag byder på små milepæle hele tiden og vi æder dem råt.

bungalow5_4_bb

Hvad er det vildeste, I har oplevet i jeres karriere?

At opleve folk, der prøver Mk1 første gang. Smilet og gløden i øjnene på brugerne, som vi ser efter en prøvetur i Kødbyen, giver os en helt ubeskrivelig glæde og tilfredsstillelse og gør alt det hårde arbejde til et lille ubetydeligt bump på vejen.

bungalow5_5_bb

Riiing, riiiiiing. Så tar’ vi cyklerne frem, tramper afsted. Udi det åbne land. I simply could not resist humming this old Danish song when I saw Butchers & Bicycles’ first design. It is a hand-build cargo bike that goes by the name of Mk1. And what a bike. The designers have promised everlasting tail winds on the bicycle paths – and that’s not just another sales pitch.

Why have you started Butchers & Bicycles?

We have a burning desire to create awesome products, which we proudly recommend to our closest friends and family. That it ended up being an inventive cargo bike has something to do with our natural interest in using a bicycle as our primary means of transportation.

What makes your first cargo bike so special?

We have succeeded in combining some of the many practical advantages from a cargo bike, as we have known it for centuries – among other things transporting two children on the bike – with the driving pleasure of a regular bike. We have come up with new solutions like a patented system that allows you to lean into a curve without taking too much of the speed off. We have added a small door to the loading area and a double kickstand, so children easily and safely can get on and off. We have introduced an efficient electrical motor, which gives you a sensation of constant tail winds and gets you quickly from the suburbs to the center of town.

Why do you call yourselves Butchers & Bicycles?

The name ‘Butchers & Bicycles’ itself has arisen from the fact that the product has been conceived and developed in Kødbyen, where we now also have a new showroom and assembly shop. Since especially butchers (and bakers) have been frequent users of transport bicycles of many kinds through centuries, we thought it was a particularly well fitting name for our little company.

Who does what?

Morten Mogensen is our technological wonder with an enormous talent for developing technically demanding solutions, both in practice and in CAD. And then he is the guy who masters all crafts by himself. Morten Wagener has the business overview and responsibility, and he is also good at everything that has to do with advanced product development and design. Jakob has a keen eye for aesthetical details and is responsible for the strategic branding and communications of the company.

Are you ever getting tired of your project?

No, never! We love this with all our hearts, and that also includes the setbacks we experience every once in a while. It is an altogether extraordinary sensation to drive your own dream to become reality, and it is an equally big victory to get through all the big and small crises in a good fashion, than it is to ride on a positive wave of success all the time. Every day offers us small milestones to accomplish and we eat them raw.

What is the wildest thing you have experienced in your career?

To experience people who try Mk1 for their first time. The smile and the glow in their eyes, which we see after a test drive in Kødbyen, gives us an indescribable joy and satisfaction and reduces all the hard work to an insignificant bump on the road.

You Might Also Like

No Comments

    Leave a Reply

    This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.