INTERVIEWS

Kasper Friis Kjeldgaard

Hvis du ikke allerede har hørt om Kasper Kjeldgaard, så er det på høje tide at du gør det nu. Jeg var så heldig for noget tid siden at besøge Kasper på hans charmerende værksted i et kollektiv og snakke lidt om hans holdninger og om de fantastiske mobiler han designer. Hans små mobiler kan købes blandt andet i Stilleben, men jeg har fået lov at fotografere en af hans store mesterværker som hænger i hans eget hjem. Er du nysgerig på manden bag og hvad vi kan forvente fra ham i fremtiden? Så læs med her.

 

KasperFriis_bungalow5 (17 of 17)

Betragter du dig selv som designer eller kunstner?


Jeg lader det i store træk op til andre at vurdere om jeg er designer eller kunstner.
Jeg syntes egentligt at det er vigtigt med en sondring imellem de to ting, men hvilket felt jeg indskriver mig i, er nok varierende fra gang til gang.

Man kan måske sige, at man når man har en klar skelnen imellem kunst og design, også kan begynde at tale om de praksisser der ligger imellem. Jeg tror eksempelvis at jeg benytter en temmelig kunstnerisk praksis til at lave meget af mit design, men man kan også sige at jeg i høj grad benytter min designfaglige baggrund til at lave værker der helt klart er tænkt i en kunstnerisk sammenhæng.

 

KasperFriis_bungalow5 (10 of 17)

KasperFriis_bungalow5 (11 of 17)

KasperFriis_bungalow5 (12 of 17)

KasperFriis_bungalow5 (13 of 17)

Hvad fik dig til at vælge denne her vej i livet?


Det at have så konkret en indvirkning på den fysiske del af vores liv, så man rent faktisk får lov at definere formen på en skål, eller højden på en lampe, eller hvilket materiale en bordplade er lavet i, er for mig at se et kæmpe privilegium, og en opgave man skal tage alvorligt. Den fysiske verden tiltaler mig, og har nok altid gjort det. Man kan måske sige, at jeg altid har været rimeligt fortrolig med verden som vi kan opleve den med vores kroppe.
Jeg blev relativt sent klar over at man kunne gå en vej i livet, hvor det rent faktisk var de temaer, man arbejdede med, så i virkeligheden, valgte jeg slet ikke denne her vej, jeg blev bare klar over at den vej fandtes på et tidspunkt i mit liv hvor jeg allerede havde betrådt den længe.

 

KasperFriis_bungalow5 (1 of 17)

KasperFriis_bungalow5 (5 of 17)

KasperFriis_bungalow5 (7 of 17)  KasperFriis_bungalow5 (9 of 17)

Hvad er tankerne bag dine mobiler?

Mobilerne startede for mig et helt andet sted end de er i dag. Jeg har igennem diverse opgaver hvor overvejelser omkring materialer har været relevante fået mig den vane at prøve at sætte materialerne op imod hinanden i små frie kompositioner. På den måde ønskede jeg at sætte materialerne i spil, frem for at kigge på den som materiale prøver. Mobilerne var i lang tid en af de flader hvor jeg satte materialer i spil, og det var først ret sent, og med hjælp fra andre at det gik op for mig, at det bedste jeg kunne præstere rent faktisk lå i disse proces øvelser, og ikke i de resultater der kom ud af dem.
I dag bestræber jeg mig på at lade mobilerne udtrykke sammenhænge i den fysiske verden. Begreber som friktion, balance, og rotation er centrale i den sammenhæng. Jeg arbejder desuden meget stedsspecifikt, så den sammenhæng mobilen indgår i, skulle helst også have mulighed for at yde sin indflydelse på mobilens udtryk.

 

KasperFriis_bungalow5 (4 of 17)

KasperFriis_bungalow5 (2 of 17)


Hvad er det næste vi ser fra dig?For tiden arbejder jeg på flere fronter. Jeg arbejder på mobiler, og andre abstrakte kompositioner hen imod en udstilling på Birkerød gl. Præstegård til marts, og forhåbentligt kommer udstillinger til at spille en stor rolle i det kommende år.
Derudover kommer der en lampe i handlen i foråret, som jeg glæder mig meget til at vise frem, og så må vi jo se hvor mange ting fra ide kataloget der kan blive realiseret i løbet af de kommende år.
Generelt er det ikke det med at få ideer der er problemet, men mere tiden til at få dem realiseret. 
Selvom ideerne spænder vidt, er det dog vigtigt for mig at der er en vis genkendelighed i mine ting. Jeg kan godt lide tanken om at man kan kigge på min ting og straks genkende mig bag dem. Det er uanset om det er en mobile, en skulptur en stol, eller hvad der ellers måtte komme hen af vejen.

KasperFriis (1 of 1)

KasperFriis_bungalow5 (15 of 17)

KasperFriis_bungalow5 (14 of 17)

// ENGLISH VERSION //

If you have not already heard about Kasper Kjeldgaard, it’s high time for you to do it now. I was fortunate some time ago to visit Kasper in his charming studio in a collective and talk a little about his outlooks and about the amazing mobiles that he designs. His small mobiles can be purchased at Stilleben, but I was lucky to get to photograph one of his great big masterpieces hanging in his own home. Are you curios about the man behind and what we can expect from him in the future? Then read along here.

Do you consider yourself a designer or an artist?

I leave it largely up to others to assess whether I am a designer or an artist.
I think actually that it is important to distinguish between the two, but which field I enroll myself in varies from time to time.
One might say that when you have a clear distinction between art and design, you can also start talking about the practices in between. I think for example that I use a rather artistic practice to make much of my design, but you can also say that I largely use my professional design background to create pieces that are clearly thought out in an artistic context.

What made ​​you choose this path in life ?

To have as specific an impact on the physical part of our lives, so it actually gets to define the shape of a bowl, or the height of a lamp or the material from which a tabletop is made of, is a huge privilege in my eyes, and a task to be taken seriously. The physical world appeals to me, and always has. One might say that I have always been fairly comfortable with the world as we experience it with our bodies.

What is the idea behind your mobiles?

 

The mobiles started for me in a completely different place than where they are today. I have through various applications with consideration of materials gotten the habit of putting the materials against each other in small free compositions. In this way, I put the materials into play, rather than looking at them as material samples. The mobiles were for a long time one of the surfaces where I put the materials in game, and it was not until later on, and with the help of others that it dawned on me that the best I could achieve was in fact in the process of the exercises and not in the results that came out of them.
Today, I try to let the mobiles express relationships in the physical world. Concepts such as friction, balancing and rotation is of paramount importance. I also work very site-specific, so the connection the mobile part, should preferably also be able to provide its influence on the mobile’s expressions.

What’s the next thing we are going to see from you?

At the moment I am working on several fronts. I’m working on mobiles and other abstract compositions for an exhibition at Birkerød gl. Præstegård in March, and hopefully that exhibition is going to play a major role in the coming year.
In addition, I will be launching a lamp in the spring, which I am looking very much forward to showing you, and then we’ll see how many things from idea catalog that can be realized over the coming year.
Generally, it is not getting ideas that are the problem, but more the time to get them realized. Although the ideas vary greatly, it is important to me that there is some recognition of my works. I like the idea of being able to look at my designs and instantly being able to recognize who’s behind it. That is whether it is a mobile, a sculpture, a chair, or whatever else might come along.

You Might Also Like

1 Comment

  • Reply
    Frudisiac
    February 20, 2015 at 13:03

    […] din tavan ii apartine artistul danez Kasper Friis Kjeldgaard. Cuierele poarta numele Hang On si Drop It si sunt de la Normann Copenhagen (Danemarca) prin Intro […]

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.