INTERVIEWS

Electrolux Design Lab #4

Mens dommerkomitéen voterer over årets semifinalister, har jeg talt med sidste års 3. plads, nemlig danske Christopher Holm-Hansen.

Bungalow5 Electrolux Design Lab Christopher 001

1. Beskriv dig selv kort!

En rødhåret, munter fyr med store drømme og visioner for både livet og min professionelle karriere. Jeg er ved at være færdig med studierne nu, så jeg glæder mig til at se hvad fremtiden bringer og hvad jeg kan få gjort det hele til. Efter en veloverstået flytning til ny lejlighed glæder jeg mig til at bruge mere tid på at søsætte nogle af de mange projekter og ideer jeg går og tumler med.

 

2. Hvordan var det at være med i Design Lab og ikke mindst nå så langt?

Det har uden tvivl været en af de allerstørste oplevelser i mit liv. Da jeg sendte mit koncept ind til Electrolux havde jeg naturligvis forhåbninger om at det skulle gå godt, men var også klar over at konkurrencen var hård og niveauet hos de andre deltagere højt. Så da jeg blev ringet op og blev gjort opmærksom på at de godt kunne lide ’Tastee’ røg begge arme direkte i vejret. At jeg så skulle gå hen og vinde 3. pladsen samt publikumsprisen som første dansker er jeg meget stolt af.

 

En af de ting jeg virkelig synes var godt ved Design Lab var at møde så mange mennesker med samme passion for innovation og design. Dette var gældende både for deltagerne, medarbejderne fra Electrolux og diverse design medier. Så selvom vi kun tilbragte kort tid sammen i Milano, var det alligevel fem intense dage hvor alle hyggede sig med hinanden til trods for at nerverne sad helt uden på tøjet. Siden konkurrencen har jeg holdt kontakten med et par stykker af de andre og både besøgt Ben (Impress Refrigerator) i New Zealand og haft besøg af Jan (Aeroball) her i København.

 

3. Hvad er der sket med din Tastee idé? Kommer den i produktion?

I forbindelse med deltagelsen i Electrolux Design Lab konkurrencen søger Electrolux patent på alle de koncepter der når til semifinalen (selvfølgelig med samtykke fra de pågældende deltagere). Ligeledes blev der søgt patent på mit koncept ‘Tastee’. Således ligger bolden på deres halvdel hvad angår videreudvikling af konceptet og opsætning af eventuel produktion. Dog er der ikke rigtig tradition for at de deltagende koncepter kommer på markedet, da det ofte er meget avancerede produkter, der i mange tilfælde ikke kan realiseres fordi den anvendte teknologi i produktet ikke er moden eller tilgængelig. Det Electrolux kan anvende, er alle de tanker og overvejelser der ligger bag ved de mange indsendte koncepter og således bruge detaljer eller nuancer i nye produkter eller til redesign af eksisterende produkter.

 

Selvom det er Electrolux, som har patent på min idé, har jeg ikke kunne slippe ’Tastee’ helt. Jeg har bl.a. tænkt over nye muligheder og anvendelsesscenarier der kunne lade sig gøre med ’Tastee’. Derudover har jeg fået kontakt til en forsker ved et europæisk universitet, der har udviklet og med succes anvendt en lignende teknologi som anvendes til skeens smagssensorer, hvilket vil sige at en realisering af ’Tastee’ kan blive en mulighed. Dog er der alligevel mange udfordringer, specielt økonomisk, der stadigvæk besværliggør den videre udvikling af konceptet. Jeg synes fortsat at det kunne være sjovt hvis man i fremtiden kunne være med til at hjælpe alle os der ikke er dus med alverdens smagsforstærkere.

 

4. Hvor er du i dag? Og hvor vil du gerne hen?

I dag er jeg ved at afslutte studiet som civilingeniør i ‘Design og Innovation’ fra DTU, hvor jeg er halvvejs inde i mit speciale omkring sammenhængen mellem produkters design og bæredygtighed som bliver afleveret i begyndelsen af november. Herefter venter den ‘virkelige verden’, hvor der er forskellige arbejdsmuligheder hos flere interessante virksomheder. Jeg håber på at finde et udfordrende job i København, men har også meget lyst til at komme til udlandet og arbejde.

 

Efter nogle års erfaring er min drøm helt sikkert at komme til at starte egen virksomhed i samarbejde med nogle kompetente og kreative mennesker, hvilket vil give en mulighed for at skabe en arbejdsplads med fokus på lige præcis de opgaver man selv finder størst glæde og motivation i.

 

5. Har du et godt tip til årets finale deltagere?

Skab kontakter og hold dem ved lige. Sørg for at snakke med så mange mennesker som muligt. I ugerne og dagene op til finalen er der stor opmærksomhed fra både medier og omverden generelt. Du er i centrum; nyd det og benyt dig af det. Brug denne interesse til at skabe dig nogle bekendtskaber som du kan tage med dig efter konkurrencen og sørg for at holde disse kontakter ved lige efterfølgende. Det at have et nært netværk er guld værd.

 

Bungalow5 Electrolux Design Lab Christopher 002Bungalow5 Electrolux Design Lab Christopher 003

While the jury is deliberating this year’s semi-finalists, I have spoken with last year’s third place; Danish Christopher Holm-Hansen.

 

1. Describe yourself short!

A red-haired, cheerful guy with big dreams and visions for both life and my professional career. I am about to finish my studies now so I am looking forward to see what the future brings and what I can make of it all. After a successful move to a new apartment, I look forward to spending more time on launching some of the many projects and ideas I have.

 

2. What was it like to be in the Design Lab and to get that far?

It has undoubtedly been one of the greatest experiences of my life. When I sent my concept to Electrolux I obviously hoped that it would go well, but was also aware that the competition was tough and that the level from the other participants was very high. So when I got a call and was made aware that they liked ‘Tastee” both arms went directly into the air. The fact that I won third place and also the audience award as the first Dane I am very proud of.

 

One of the things I really think was good about Design Lab was to meet so many people with the same passion for innovation and design. This was the case both for participants, employees of Electrolux and various design media. So even though we only spent a short time together in Milan, yet it was five intense days where everyone had a good time with each other despite the fact that the nerves were sitting right on their sleeves. Since the competition I have kept in touch with a few of the others and both visited Ben (Impress Refrigerator) in New Zealand and had a visit from Jan (Aero Ball) here in Copenhagen.

 

3. What happened to your Tastee idea? Will we see it in production?

In connection with participation in the Electrolux Design Lab competition Electrolux seeks patent on all the concepts that reaches the semi finals (of course with the consent of the participants). Likewise they applied to patent my concept ‘Tastee’. Thus, the ball is in their half in terms of further development of the concept and setup of production. However, there is not really a tradition of participating concepts being produced, as it is often very advanced products, which in many cases cannot be realized because the technology used in the product is not ready or available. The Electrolux can use all the thoughts and considerations behind the many submitted concepts and thus use the details on new products or redesign existing products.

 

Although it’s Electrolux, who has a patent on my idea, I could not get rid of my ‘Tastee’ idea. I have particular thougth about new opportunities and application scenarios that could be done with ‘Tastee’. Additionally, I have been contacted by a researcher at a European university, who has developed and successfully applied a similar technology used to spoon taste sensors, which means that a realization of ‘Tastee’ may be an option. However, there are still many challenges, particularly financial, which still hamper the further development of the concept. I still think that it would be fun if we in the future might be able to help all of us who are not familiar with all kinds of flavour enhancers.

 

4. How are you today? And where do you want to go?

Today I am about to complete the study as a civil engineer in ‘Design and Innovation’ at DTU where I am halfway through my thesis about the relationship between product design and sustainability which will be delivered in early November. Then the ‘real world’ is waiting, where there are various job opportunities in several interesting companies. I hope to find a challenging job in Copenhagen, but also have a desire to go abroad and work.

 

After some years of experience, my dream is certainly to get to start my own business in collaboration with competent and creative people, which will give an opportunity to create a workplace with a focus on exactly the tasks you yourself find the greatest joy and motivation in.

 

5. Do you have a good advice for this year’s finalists?

Make contacts and keep them up to date. Be sure to talk to as many people as possible. In the weeks and days leading up to the finals, there is great attention from both the media and the world in general. You are in the centre, enjoy it and take advantage of it. Use this interest to create some acquaintances that you can take with you after the competition and make sure to keep these contacts straight afterwards. A huge network is golden these days.

 

Sponsoreret indlæg – men med udtryk for vores egne holdninger.

You Might Also Like

2 Comments

 • Reply
  Electrolux Design Lab #5 ‹ Bungalow5
  October 16, 2013 at 11:25

  […] Electrolux Design Lab er interessant fordi, de studerende virkelig tænker ud af boksen, mange gange så langt, at teknologien ikke helt er opfundet endnu. Et punkt sidste års danske deltager også var inde på i interviewet jeg lavede tidligere. […]

 • Reply
  Electrolux Design Lab #7 ‹ Bungalow5
  November 24, 2013 at 10:19

  […] mere om her. Jeg opfordre på det kraftigste unge danske talenter til at deltage – spørg bare danske Christopher Holm-Hansen, som deltog i 2012, om hvad det kan gøre for ens […]

 • Leave a Reply