INTERIORS SpringCure 2011

ForårsKuren 2011: Stuen – de første tanker

Samtalekøkkenet har været det helt store de sidste mange år, men let’s face it, for de allerfleste af os er stuen nok alligevel det rum, hvor vi tilbringer flest af vores vågne timer hjemme.

Jeg synes, at vi skal starte ugen med en lille visualiseringsøvelse (det lyder alternativt, det er det ikke!). Prøv at forestille dig, at du fjerner alt fra din stue, både sofa, reoler, billeder på væggene, simpelthen alt, så du til sidst står tilbage med det helt nøgne rum:

  • Hvilke funktioner skal rummet have? Et sted du kan se tv, læse, drikke the med vennerne, have mange gæster, læse lektier, spise – eller måske lidt af det hele? Hvad er dit behov? Bor du småt, hvad prioriterer du? Har du god plads, så prøv at forestille dig din stue delt ind i zoner til de forskellige formål.
  • Begynd at flytte tingene tilbage (stadig i hovedet). Hvilke af de ting, du allerede har, dækker dit behov for de forskellige funktioner? Hvilke ting fungerer ikke og må ud eller flyttes til andre rum?
  • Tænk over hvad du mangler i din stue, for at den kan fungere optimalt. Tænk i “need to have” og “nice to have”. Der er sikkert altid noget, der kunne være fedt at have i en mere eksklusiv version, men hvis du fx læser meget og ikke har en læselampe, så var det måske der, du skulle starte? Lav en ønskeseddel, der er delt op imellem det, du virkelig har brug for, og det du gerne vil udskifte en ting med, når du får råd.

                                                                         {Source: PAO}

 

SpringCure 2011: The Living Room  – initial thoughts

Conversation kitchens has been all over for the last several years, but let’s face it, for most of us the living room is probably the room where we spend most of our waking hours at home.

I think we should start the week with a little visualization exercise (it sounds alternatively, it’s not!). Try to imagine that you remove everything from your living room: the sofa, shelves, pictures on the walls, simply everything, and finally you are left with a completely naked room:

  • What features should the room have? A place you can watch TV, read, drink tea with friends, having many guests, doing homework, eating – or maybe a little of everything? What are your needs? If you’re living small, what do you prioritize? Do you have enough space, try to imagine your living space divided into zones for different purposes.
  • Begin to move things back (still in the head). Which of your things does already cover your needs for various functions? What things don’t work and must leave (or maybe just move to another room)?
  • Think about what you need in your living room for it to work properly. Think of “need to have ” and “nice to have “. There’s probably always something that would be cool to have in a more exclusive version, but if you for example read a lot and don’t have a reading lamp, perhaps it is there, you should start? Make a wish list, which is divided between what you really need and what you want to replace some time when you can afford it.

You Might Also Like

No Comments

    Leave a Reply

    This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.