INTERIORS SpringCure 2011

ForårsKuren 2011: Stuen – Weekendlektie

Har I fået gjort jer nogle tanker om stuen siden i mandags? Vi skal selvfølgelig igen have fat i klud, støvsuger og vandspand, men det forhindrer jo ikke en i at tænke over stuens fremtid imens.
Kig f.eks. på billederne her og overvej, hvordan du vil have farvesammensætningen. Neutral, lys og nordisk, en mørk hulestemning eller mere knald på farverne?

 

{Sources: Billede 1: Lotta Agaton, Billede 2+3: Ideas to Steal}

Opgaver:

 • Rengøring
 • Oprydning og organisering

Rengøring

 • Støvsug sofaen grundigt – også under hynderne! Vask betrækket på pyntepuder eller bank dem udenfor sammen med løse tæpper. Det skulle blive vejr til det!
 • Tør støv af med en fugtig klud og tør efter med en tør bomuldsklud, fx et gammelt viskestykke
 • Saml alle nipsting sammen fra starten og få dem tørret eller vasket af.
 • Vask vægge og loft af, hvis det er nødvendigt (det er det som regel, hvis man som jeg har brændeovn)
 • Har du møbler i skind, har de godt af at blive behandlet, så skindet ikke sprækker.
 • Rengør forsigtigt elektronik – hold igen med vandet!
 • Saml dine planter og brus dem over i brusekabinen. Tør forsigtigt støvet af store blade, hvis vandet ikke var nok
 • Ryst eller støvsug dine bøger
 • Støvsug og vask gulvet

Oprydning og organisering

 • Overvej om alle de afvaskede nipsting fortsat skal stå fremme. Prøv gerne at give dem nye pladser.
 • Saml alle løse dele som du opfatter som rod sammen, fx papirer, magasiner og ting du lige har smidt i en skål i forbifarten. Sortér sagerne. Ud eller gemmes? Skal det gemmes, hvilken plads hører det så til på? Har det ikke en fast plads, så skab en.
 • Kig på dine samlinger af bøger, magasiner, musik eller film. Gå samlingen igennem og vær ærlig over for dig selv. Hvad ville du aldrig læse/høre/se igen? Sorter med hård hånd. Sælg eller forær det væk, som ikke længere skal fylde op i din stue
 • Slut af med en forkælelsesbuket, der sætter prikken over i’et i en ren og ryddelig stue.

Husk at tage nogle før og efter billeder, så det bliver tydeligt for dig, hvad din indsats har betydet. Og del dem meget gerne med os og de andre læsere ved at sende dem til os!

Følg også med i morgen og i weekenden, hvor der er flere tips til at gå til opgaven!

Spring cure 2011: Living Room – Weekend Homework

Did you have some thoughts on your living room since Monday? Clearly we will need to get our hands on dust cloth, vacuum cleaner and water bucket again, but that doesn’t prevent us to think about the future of the living room in the meantime.

Look for example at these pictures and consider how you want the color scheme. Neutral, Light and Nordic, a dark cave atmosphere or more spot on the colours?

Tasks:

 • Cleaning
 • Organization

Cleaning

 • Vacuum couch thoroughly – also under the cushions! Wash the cover throw of pillows or shake them outside with blankets and rugs. It should be the weather for it (here in Denmark anyways)!
 • Wipe off dust with a damp cloth and dry with a dry cotton cloth, such as an old tea towel
 • Collect all trinket together from the beginning and wipe or wash them
 • Wash walls and ceiling if necessary (it usually is if you have fireplace like we do)
 • Do you have furniture in leather, they will benefit from being treated to prevent the skin from cracking.
 • Gently clean electronics – hold back the water!
 • Collect your plants and shower them in the shower cabin. Gently wipe the dust off large leaves if the water wasn’t enough
 • Shake or vacuum your books
 • Vacuum and wash the floor

Organization

 • Decide if all the clean trinkets must remain in the living room. Try to give find a new spot for the remaining ones
 • Gather all the loose parts that you consider as clutter, such as papers, magazines and things you’ve just thrown in a bowl in passing. Sort the things. In or out? If it´s a keeper put the thing in its right place. If there is no specific place for a keeper, create one
 • Look at your collections of books, magazines, music or movies. Go through the collection and be honest with yourself. What would you never read /listen to/watch again? Sort vigorously. Sell or give items away that you don´t want in your living room anymore
 • Finish with a nice bouquet for the final touch in a clean and tidy room.

Remember to take some before and after pics, so it becomes clear to you what your efforts have meant. And share them if you like with us and other readers by mailing them to us!

Follow us tomorrow and in the weekend for several tips on finishing the job!

You Might Also Like

1 Comment

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.