INTERVIEWS

#LoveLocal – Boform

Flere og flere danske virksomheder flytter produktionen til udlandet for at spare på omkostningerne. Heldigvis er det ikke alle. I en række tilbagevendende artikler hylder vi dem der går mod strømmen. Vi taler med dem der stadig designer former, udvikler og samler alt i Danmark. Vi taler om fordele og ulemper, om hvorfor vi skal værne om ”Made in Denmark” og meget mere.

100% danske Boform

Uden tøven tror jeg godt, vi kan kalde det for Danmarks største snedkeri. På Skudehavnen i Ålborg ligger Boform, her skabes og produceres alle deres køkkener. Siden 1980 har Boform haft til huse her og herfra skabte grundlæggeren Ove Skou også det første grebsløse køkken, LINE.

Bungalow5 LoveLocal Boform 003

Respekt og kærlighed for håndværket og materialer er vigtige værdier for Boform. Made in Denmark er et brand, som Boform med ærefrygt er med til at værne om.

Den lavkonjunktur vi har befundet os i de seneste 5 år, med vigende omsætning, og dermed dårlig lønsomhed, har fristet mange køkkenproducenter til at outsource dele af produktionen til udlandet, samt implementere komponenter produceret af søsterselskaber, der opererer i lavere segmenter, hvor fokus ligger på masseproduktion. Disse producenter er ejet af store udenlandske industrikoncerner, hvor stordrift er omdrejningspunktet.

Dette er meget langt fra Boforms filosofi. Ikoniske designs, talentfulde designere, en fleksibel produktion med dygtige håndværkere, er samlet under et tag, og danner basis for det, som det drejer sig om for Boform – at kunne opfylde vore kunders krav og ønsker til design, funktion og finish.

– siger Lars Mehlum Sørensen, der er direktør hos Boform.

Bungalow5 LoveLocal Boform 004

En stor del af Boforms sjæl ligger i aldrig, at sige nej til kundernes ønsker, og  hurtigt tilbagesvar på henvendelser.

Et godt eksempel, vi fik fornylig, et ønske fra en kunde om at få finerprøver i hvidludet teak, børstet eg, let slebet Carolina Pine. Noget som ikke er mainstream.  At kunne gå ned og tale med Marianne, som er ansvarlig for vores finerafdeling, og Jens Erik inde fra finish/lakken om mulighederne, få prøverne sat i gang umiddelbart efter, det ville jeg nødigt undvære.

Familiens kommandocentral

Køkkenet er naturligt nok det rum som der investeres de største ressourcer i. Det er familiens kommandocentral, hvorfra mange gøremål har sit udgangspunkt. Morgenmad, madpakkesmøring, lektielæsning og hyggelige middage med familie og venner. Mange har spået om køkkenalrummets endeligt.

Med den udvikling der er i anvendelse af materialer, teknisk innovation samt det som kendetegner mange at de løsninger Boforms kunder ønsker – gennemtænkt design med “møbelfinish” – tror jeg ikke at pendulet svinger tilbage mod lukkede køkkenrum foreløbigt. Jeg tror tværtimod, at vi vil se spændende forsøg på en endnu større grad af  integration.

Bungalow5 LoveLocal Boform 005

Danish Design er et superbrand

Vores tradition som designnation er grundfæstet i vor kultur, arv, miljø gennem generationer. Meget kan tillæres – og kopieres, men talent, kreativitet og genpoolen spiller en uhyre vigtig rolle. Boform kan fortsat sagtens finde talentmassen og skal foreløbig ikke nogen steder.

Om vi kan holde fast i produktionen i Danmark må tiden vise. Hos Boform har dette hidtil lykkedes, og vi har ingen intentioner om andet end at fortætte med at yde vort beskedne bidrag til dette.

 

Boform

 • Boform produceres og har hovedsæde i Ålborg. Produktet hører til i den dyre ende, og har igennem de seneste mange år været trendsætter. Boform var blandt andet de første, der lancerede de grebsløse køkkener i Danmark.
 • Bag virksomheden står chefdesigner Ove Skou, der for 30 år siden designede det første Boform-køkken. Fra 1980 til 1993 var Ove Skou eneejer, hvorefter John Kindberg kom til som partner. I 2007 solgte de virksomheden til Skandinavisk Køkkengruppe.
 • Ove Skou tegnede det første grebsløse LINE køkken til sine forældre, da han i 1979 var nyudlært snedker.

Bungalow5 LoveLocal Boform 002

Bungalow5 LoveLocal Boform

More and more Danish companies are moving their production abroad to save costs. Fortunately, not all! In a number of recurring posts we salute those who go against the current trend. We talk to those who still forms, designs, develope and assemble everything in Denmark. We talk about the pros and cons why we must protect the “Made in Denmark” brand and much more.

Without any hesitation, I think, we can call it the largest carpentry in Denmark. By the harbour in Aalborg you’ll find Boform, here all their kitchens are created and produced. Since 1980 Boform have been here and here the founder Ove Skou also created the first grip-free kitchen, LINE.

Respect and love for craftsmanship and materials are important values ​​for Boform. Made in Denmark is a brand that Boform with complete awe helps to protect.

The recession we have found ourselves in the past 5 years, with declining revenues, and thus non-profitable has tempted many kitchen manufacturers to outsource parts of their production abroad, and deploy components produced by affiliates operating in the lower segments, where the focus is in mass production. Large foreign industrial groups own these manufacturers, where economies are the focal point.

This is very far from Boform’s philosophy. Iconic designs, talented designers, a flexible production with skilled craftsmen, all under one roof, forms the basis of what it is like for Boform – to meet our customers’ requirements and preferences for design, function and finish.

– Says Lars Mehlum Sorensen, director of Boform

 

Much of Boform’s soul lies in never saying no to customers’ requests, and quickly return answers on inquiries.

A good example, we recently got a request from a customer to get veneer samples in white teak, brushed oak and lightly sanded Carolina Pine. Something that is not mainstream. Being able to go down and talk to Marianne, who is responsible for our veneer department, and Jens Erik inside the finish/paint department about the possibilities, get the samples started immediately after, is something I would not want to do without.

 

The family’s command centre

The kitchen is obviously the space that we invest the most resources in. It is the family’s command centre from where many chores has its starting point. Breakfast, packing lunch for the kids, homework and cosy dinners with family and friends. Many have predicted the end of the big kitchen-dining area.

With the development in the use of materials, technical innovation, and the solutions that characterizes what Boform’s customers want – ingenious design with a “furniture finish” – I do not think that we will see anyone going back to the closed. On the contrary I think that we will see exciting attempt on even greater degree of integration.

 

Danish Design is a super brand

Our tradition as a design nation is entrenched in our culture, heritage and environment for generations. Much can be learned – and copied, but the talent, creativity and gene pool plays an extremely important role. Boform can still easily find talent and is so far not going anywhere.

Whether we can keep our production in Denmark only time will tell. So far it has been successful for Boform, and we have no intention other than to continue to make our modest contribution to this.

 

Boform

 • Boform produces everything at its headquarter in Aalborg. The product belongs in the high end, and has in recent years been trendsetters. Boform was among other things, the first to launch the grip-free kitchen in Denmark.
 • Behind the company is the chief designer Ove Skou, who 30 years ago designed the first Boform kitchen. From 1980 to 1993, Ove Skou was the sole owner, after which John Kindberg joined as a partner. In 2007 they sold the company to Scandinavian Kitchen Group.
 • Ove Skou designed the first grip-free kitchen, LINE, for his parents, when he in 1979 just had completed his carpentry apprenticeship.

You Might Also Like

1 Comment

 • Reply
  Niels Aalborg
  August 30, 2015 at 07:42

  Flot design, håber at i bliver ved med at levere og producere i Danmark. En dag vil jeg nok få råd til et køkken af dette format i min bolig.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.