INTERIORS INTERVIEWS

#LoveLocal – By Lassen

9720327673_caecbc8e98_b

Flere og flere danske virksomheder flytter produktionen til udlandet for at spare på omkostningerne. Heldigvis er det ikke alle. I en række tilbagevendende artikler hylder vi dem der går mod strømmen. Vi taler med dem der stadig designer former, udvikler og samler alt i Danmark. Vi taler om fordele og ulemper, om hvorfor vi skal værne om ”Made in Denmark” og meget mere.

Nu skal I møde en dansk familievirksomhed med stort f, der formår at kæmpe for godt dansk design og værne om deres forældres værdier og gemte skatte. By Lassen blev stiftet i 2008 af barnebarn Søren Lassen og oldebarn Nadia Lassen til den kendte arkitekt Mogens Lassen. Nadia var på det tidspunkt 23 år og netop blevet bacheloruddannet fra CBS, hvor hun havde skrevet en opgave der blev starten på et helt nyt eventyr. I opgaven beskæftigede Nadia sig nemlig med, at udvikle på sine forfædres danske design og hendes morbror Søren var helt med på ideen, så de stiftede By Lassen prompte. På daværende tidspunkt producerede Søren Lassen allerede Kubus lysestagerne på egen hånd, i sit eget primitive værksted hos forældrene, og de blev dengang distribueret i Danmark gennem Paustian. Denne forretning havde Søren drevet i godt og vel 15 år før Nadia kom om bord.

Nadia og Søren gik i gang med opstarten af By Lassen og det var hårdt arbejde fra start.

Det var benhårdt arbejde, og alt skulle læres fra scratch. Når man sidder ene mand alene i København (læs: Nadia i København og Søren i Jylland) har man jo alle kasketter på i en virksomhed og man lærer virkelig meget. Det var super spændende og givende at arbejde med min oldefar Mogens Lassens designs og fra start ønskede vi med By Lassen, at skabe et større fokus på arkitekterne bag produkterne og ikke mindst ønskede vi at opbygge et nyt dansk designbrand.

Bungalow5_ByLassen_7

Allerede fra starten ønskede de at udvide produktportefølje, så Kubusstagen ikke skulle stå alene og desuden tilbyde et stærkt koncept til forbrugeren. Derfor valgte de i efteråret 2012 at trække distributionen tilbage på egne hænder og få en ny partner ind i firmaet for bedre at kunne opbygge den designvirksomhed, som de ønskede.

Når jeg kigger tilbage på de 6 år by Lassen har eksisteret har det været en fantastisk rejse. I dag er vi et godt skridt på vej imod det vi startede med at drømme om og på 2 år er vi gået fra at være 2 ansatte til nu at være 11. By Lassen er absolut et bevis på at lokal produktion sagtens kan fungere.

By Lassens designs udspringer af arkitektbrødrene Mogens og Flemming Lassen og fra deres unikke streg. Når de udvikler på nye produkter forsøger de altid at lancere produkter som passer ind i et univers som de opstiller, det kan f.eks. være stuen. Og så er farverne nøje afstemt og koordinerede efter Le Corbusiers farveskala, som de altid tager udgangspunkt i, ligesom deres forfædre gjorde det. Materialerne er også altid den bedste kvalitet og de arbejder så vidt muligt altid i ægte materialer, som træ, stål og metaller samt hør og uld til deres pudekollektion.

Vi gør en dyd ud af, at alle produkter skal være unikke og kunne stå alene. Det hele starter jo altid med det gode produkt.

Bungalow5_ByLassen_6

Til spørgsmålet om, hvordan de finder inspiration til deres produkter svarer Nadia, at de meget ofte kigger de gamle skitser igennem, som Mogens og Flemming har tegnet mange år tilbage.

Det er jo altid deres produkter vi tager udgangspunkt i og derfor bruger vi også lang tid på at studere deres tanker og den tid produkterne var tegnet i. Derudover lader vi os naturligvis også inspirere af nutiden. Det kan være i form af farver, materialer eller specielle trends. Vigtigt er dog at vi hele tiden har Mogens og Flemming for øje, da det er med til at sikre, at vi er originale.

By Lassen er først og fremmest en familievirksomhed med stor fokus på passion og historiefortælling. Det er vigtigt for dem at få udbredt kendskabet til brødrene Lassen, alene fordi de mener, at de fortjener anerkendelse på baggrund af deres historik som præmierede arkitekter. Og så er den lokale produktion ekstremt vigtig for dem og de er stolte over at kunne bidrage til samfundet og miljøet ved at producere lokalt. Størstedelen af deres produktion foregår i Holstebro i Jylland.

Bungalow5_ByLassen_5

Samtidig er By Lassen også en virksomhed, som ønsker at tjene penge, og hvor godt købmandsskab er i fokus.

Med en produktion i Danmark er det en yderst vigtig faktor, da det ellers ikke kan lade sig gøre. Vi er klar over, at hvis ikke vi formår at være økonomisk ansvarsfulde, så har vi heller ikke råd til at ansætte de mennesker der skal til for drive en designvirksomhed. Og vi er en moderne virksomhed, som har stor fokus på vores dygtige medarbejdere. Sammen fejrer vi de små sejre og vi husker at grine hver dag.

Bungalow5_ByLassen_3

//

More and more Danish companies are moving their production abroad to save on costs. Fortunately not all. In a number of recurring items we salute those who go against the current. We talk to those still forms designer, developer and gathers everything in Denmark. We talk about the pros and cons of why we must uphold the “Made in Denmark” and more.

The Danish family design brand By Lassen was founded in 2008 by grandson Søren Lassen and great-granddaughter Nadia Lassen renowned of architect Mogens Lassen. Nadia was 23 year old and just graduated bachelor from Copenhagen Business School, where she had written a task that was the beginning of a whole new adventure. The task was about developing a new firm based on her ancestors design. Her uncle Søren was all for the idea, so they founded the company By Lassen promptly. At that time Søren Lassen already produced the Kubus candlestick in his own primitive workspace and the Kubus were distributed in Denmark through Paustian. This business Søren strived for 15 years before Nadia came on board.

Nadia and Søren started up By Lassen and it was hard work from the start.

It was hard work, and everything had to be learned from scratch. When you’re one man alone in Copenhagen (read: Nadia in Copenhagen and Søren in Jutland) then you need learn every small element in the work process (design, sale, marketing, production etc.) and you learn a lot. It was super exciting and rewarding to work with my great-grandfather Mogens Lassen designs and from the start we wanted By Lassen to creae a greater focus on the architects of the products and, not least, we wanted to build a new Danish design brand.

From the beginning, they wanted to expand the product portfolio so the Kubus candlestick should not stand-alone and also offer a powerful concept to consumer. Therefore, they decided to withdraw distribution back in own hands and have a new partner joined in autumn 2012. They wanted to strength the firm in order to develop the design company, as they wanted.

When I look back at the 6 years where By Lassen has existed, it has been an amazing journey. Today we are a good step on the road to what we started dreaming about and the fact that we in 2 years have gone from being 2 employees to now being 11 at By Lassen is amazing and it have proved that local production can work well.

By Lassen’s designs occur from deceased architect brothers Mogens and Flemming Lassen and their unique style.

When By Lassen develop new products, they try always to launch products that fit into a universe for example the living room. And so the colors are closely aligned and coordinated by Le Corbusier gamut, as they always are based on just like their ancestors did. The materials are always the best quality and they work whenever possible in real materials, like wood, steel and metals and flax and wool for their pillow collection.

We make a virtue of the fact that all products must be unique and stand alone. It all starts with the good product.

When asked how they find inspiration for their products, represented Nadia answers, they very often they look at old sketches through which Mogens and Flemming have taken many years ago.

It’s always the brothers products we take into account, and therefore we also study their thoughts and the time the products were designed in. In addition, we allow ourselves of course to be inspired by the present. It may be in the form of colors, materials or special trends. But it is also important to us, that we always have Mogens and Flemming in mind, as it helps to ensure that we are original.

By Lassen is a family business with a strong focus on passion and storytelling. It is important for them to encourage the dissemination of the brothers Lassen, simply because they believe they deserve recognition on the basis of their history as a prize-winning architects. And then the local production is extremely important for them and they are proud to contribute to society and the environment by producing locally.

Meanwhile, By Lassen also is a company that wants to make money and they have business acumen in focus.

With production in Denmark it is an extremely important factor to be business minded, otherwise it can not be done. We realize that if we are not able to be financially responsible, so we cannot afford to hire the people it takes to run a design business. And we are a modern enterprise, which is keenly focused on our knowledgeable staff. Together we celebrate the small victories and we remember to laugh every day.

You Might Also Like

No Comments

    Leave a Reply

    This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.