INTERVIEWS

#LoveLocal – Nina Meldgaard Studio

Flere og flere danske virksomheder flytter produktionen til udlandet, for at spare på omkostningerne. Heldigvis er det ikke alle. I en række tilbagevendende artikler hylder vi dem der går mod strømmen. Vi taler med dem, der stadig designer, former, udvikler og samler alt i Danmark. Vi taler om fordele og ulemper, om hvorfor vi skal værne om ”Made in Denmark” og meget mere.

Solen skinnede fra en skyfri himmel og jeg havde sat Nina Meldgaard i stævne i deres nye lokaler på Østerbro. Så nye at man stadig ikke kan se hvad der gemmer sig bag vinduerne i den gamle bodega, da de er dækket af brunt papir frem til den helt store åbning i midten af juni.

Bungalow5_Nina Meldgaard Studio_3

Nina er iværksætter og (autodidakt) keramiker, og har skabt sit eget designbrand Nina Meldgaard Studio. Men på sigt vil hendes brand sikkert også komme til at rumme andet end keramik. Hun er indbegrebet af, at hvis man tror på succes og ikke mindst arbejder hårdt, så skal ens drømme nok gå i opfyldelse. Hun er uddannet cand.mag i Kunsthistorie og Begivenhedskultur og er derfor kommet ind ad bagdøren i tilgangen til keramik. I sine designprocesser kombinerer hun en teoretisk/analytisk tilgang med sime mere umiddelbare kreativitet og det har i den grad vist sig at være en stor styrke at kunne bruge begge sider.

I 2011 sagde hun sit job op hos Danmarks Nationalbank, hvor hun arbejdede som kunsthistoriker i en helt anden verden, for at springe ud som selvstændig og iværksætter. Jeg kender alt til at sidde i et trygt job og drømme om selvstædighed, men når iværksætteri nærmest er en del af ens DNA, tror jeg egentlig, at det er uundgåeligt. Det var et spørgsmål om at tage sine drømme seriøst eller ej. Og springet tog Nina altså.

Jeg elsker at starte nye ting op. Jeg elsker den kreative proces og alle de muligheder der åbner sig i nye projekter. Jeg føler mig som lige dele praktiker og teoretiker. Og elsker at lade de to sider smelte sammen i mit arbejde både som keramiker og som iværksætter af forskellige projekter.

Bungalow5_Nina Meldgaard Studio_2

Ninas designs er fremstillet i indfarvet, støbt porcelæn som efterfølgende er bearbejdet i hånden. Alle Ninas kreationer har hun selv i hænderne i det lille værksted i baglokalet i den nedlagte bodega på Østerbro. Der er lagt en portion energi i hvert enkelt produkt, som man nærmest kan fornemme når man står med det færdige resultat i hænderne. Det rummer ligesom en særlig energi, fordi det har taget tid at lave. Og Ninas hænder har efterladt små spor, der skaber små forskelligheder og vidner om produktets tilblivelse.

Jeg er meget optaget af strukturer og former og derfor kunne man nok godt kalde mine designs for geometrisk funderet keramik. Jeg arbejder i et stramt og stringent formsprog med et stort fokus på detaljerne. Og elsker at afprøve materialets grænse.

Bungalow5_Nina Meldgaard Studio_4

For Nina handler det hele selvfølgelig om at skabe design i høj kvalitet, der på den ene eller anden måde prikker til vores sanser og skaber en værdi, der adskiller sig fra det mainstream og masseproducerede. Hun drømmer om at skabe designs, som giver mening for andre at bringe ind i deres hjem.

At andre mennesker bruger mine ting i deres personlige ‘hjemlighed’ som det passer dem, og på en måde som passer ind i deres liv, er en rigtig fin tanke, synes jeg. Og så drømmer jeg om at gøre mine designs og mit brand internationalt kendt.

Sammen med Anders Fan fra Design VVorks Gallery er Nina i fuld gang med at omdanne en gammel bodega på Østerbro til et kombineret workspace og showroom – et spændende projekt, jeg bestemt glæder mig til at vende tilbage til. Jeg fik samtidig et smugkig på Ninas nye vaser, der er lidt mere retro i deres udtryk end hendes andre produkter, men stadig grafiske og geometriske.

Ninas produkter kan måske synes i den dyrere ende, men husk på, Nina står som sagt selv med hver eneste produkt i hånden, helt fra begyndelsen til pakning og forsendelse. Det er 100% lokal made og også derfor Nina har fået en plads under #LoveLocal.

Bungalow5_Nina Meldgaard Studio_1

More and more Danish companies are moving their production abroad to save costs. Fortunately, not all! In a number of recurring posts we salute those who go against the current trend. We talk to those who still forms, designs, develope and assemble everything in Denmark. We talk about the pros and cons why we must protect the “Made in Denmark” brand and much more.

The sun stood high from a cloudless sky and I had a date with Nina Meldgaard in her new premises in Copenhagen. So new that you still cannot see what is hidden behind the windows of the old pub, as they are covered in brown paper until the grand opening in mid-June.

Nina is an entrepreneur and (self-taught) ceramicist, and has created her own design brand Nina Meldgaard Studio. But she imagines that in the long run her brand will house other products than ceramic. She is the epitome of the fact that if you believe in success and especially working hard, then your dreams will come around soon enough. She has an MA in Art History and Event Culture and that way kind of entered through the back door in her approach to ceramics. In the design processes she combines a theoretical/analytical approach with her more immediate creativity and it has certainly proved to be a great strength to be able to use both sides.

In 2011, she quit her job at Denmarks Central Bank, where she worked as an art historian in a completely different world, to jump out as an independent and entrepreneurial. I myself know all to well about sitting in a safe job and dreaming about of independents, but when entrepreneurship is almost a part of one’s DNA, I actually think that it is inevitable. It is a matter of taking your dreams seriously or not. And Nina – she took the jump.

I love to start up new things. I love the creative process and all the possibilities that open in new projects. I feel like part practitioner, part theorist. And love to let the two sides merge in my work both as a ceramic artist and as an entrepreneur of different projects.

Nina’s designs are made ​​of coloured, cast porcelain subsequently processed by hand. Nina have hands on all her in the small workshop in the back room of the abandoned pub in Copenhagen. There is a lot energy in each product, which you almost feel when faced with the final outcome. Her products have this special energy because you know it has taken time to make. And Nina’s hands have left small clues that leave small differences and demonstrate the product’s genesis.

I am very concerned with structures and forms and therefore could probably call my designs geometric-based ceramics. I work in a strict and rigorous design language with a strong focus on details. And love to try out the materials boundary.

For Nina, it’s all about, of course, to create high-quality design, that somehow tickles our senses and creates a value that differs from the mainstream and mass produced. She dreams of creating designs that make sense for others to bring into their homes.

The fact that other people use my stuff in their personal ‘homeliness’ as it suits them, and in a way that fits into their lives is a really nice idea, I think. And I dream of making my designs and my brand known internationally.

Along with Anders Fan from Design VVorks Gallery Nina is in the process of converting the old pub in a residential area to a combined workspace and showroom – an exciting project. I certainly am looking forward to returning to see the final result. I also got a sneak peek of Nina’s new vases that are a little more retro in their expression than her other products, but still graphic and geometric.

Nina’s products may seem to be to the high end side, but keep in mind, Nina is as I said, hands-on all her products, from the very beginning to packaging and shipping. It is 100% local made ​​and also why Nina has earned a place in our #LoveLocal.

 

You Might Also Like

No Comments

    Leave a Reply

    This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.