INTERVIEWS

#LoveLocal – Overgaard & Dyrman

Flere og flere danske virksomheder flytter produktionen til udlandet for at spare på omkostningerne. Heldigvis er det ikke alle. I en række tilbagevendende artikler hylder vi dem der går mod strømmen. Vi taler med dem der stadig designer former, udvikler og samler alt i Danmark. Vi taler om fordele og ulemper, om hvorfor vi skal værne om ”Made in Denmark” og meget mere.

Bungalow5 LoveLocal Overgaard & Dyrman 005

Personligt er jeg vild med folk, der forfølger deres passion, forlader deres velbetalte og stabile jobs og kaster sig ud i den usikre tilværelse som selvstædig. Christian og Jasper der står bag det forholdsvis nystartede firma, Overgaard & Dyrman, har gjort præcis det mange drømmer om, men ikke tør – forfulgt deres drømme om selvstændighed.

Et citat af Tony Robbins blev et centralt omdrejningspunkt og satte for alvor skub i samarbejdet og deres fælles designdrømme:  ”Success is doing what you want to do, when you want, where you want, with whom you want, as much as you want.”

Deres designs bærer generelt præg af en vis form for kompleksitet og forkærlighed for ærlige materialer og detaljen. Designs der bestemt udstråler en vis form for kompromisløshed. Med godt håndværk og design følger der også ofte lange design- og udviklingsprocesser, når alt skal være perfekt og den helt rigtige løsning i form af vigtig detalje mangler.

Man kan nærmest sige, vi er en slags suckere for slow-design. For os er en længerevarende proces helt naturlig, og først når et projekt kan holde til at blive lagt til side og taget op af flere omgange og stadig fremkalder en behagelig kilden i maven så tror vi på, at vi har fat i noget

Bungalow5 LoveLocal Overgaard & Dyrman 002

Bungalow5 LoveLocal Overgaard & Dyrman 003

Overgaard & Dyrmans første møbelserie er Wire Kollektionen. Her er der taget udgangspunkt i materialet stål som den bærende konstruktion, og polstringen er en kombination af møbellæder og tyklæder. En kollektion der har været gennem drengenes skarpe øjne og hænder, de kæler for alle detaljerne. De arbejder på tværs af landets grænser, med Christian i Nordjylland og Jasper i København. Det skaber selvfølgelig udfordringer, men de kan samtidig få maksimalt udbytte af begges netværk. Både gennem faglige og mere personlige relationer, som bl.a. har medført, at de har fået rigtig gode samarbejdspartnere og mulighed for at sætte en produktion op. Det har gjort, at Christian står for produktionen af alt i metal i Nordjylland, mens Jasper står for produktionen af læderdele i et værksted på Sjælland.

De tror ikke på, at man kan opnå et optimalt resultat, hvis den primære del af designprocessen udelukkende foregår foran en computerskærm, hvorefter de færdige arbejdstegninger sendes til den modsatte side af jordkloden, hvor andre så skal produktmodne og håndtere produktionen.

Når man taler produktion er det eneste rigtige for os at tænke lokalt. På baggrund af vores måde at arbejde på, er vi i høj grad afhængige af fleksibilitet og nærhed, både internt men også ift. eksterne samarbejdspartnere. Derfor vælger vi vores faglige relationer ud fra deres kompetencer, men i ligeså høj grad ud fra kemi og mavefornemmelse

Overgaard & Dyrman

  • Overgaard & Dyrman er Christian Dyrman, som er teknisk ansvarlig og Jasper Overgaard der er kreativ ansvarlig.
  • Begge har de en mastergrad fra Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering, indenfor møbel- og rumdesign, samt en bachelorgrad i industriel design fra Aalborg Universitet.
  • Designvirksomheden startede i januar 2012

Bungalow5 LoveLocal Overgaard & Dyrman 004

Bungalow5 LoveLocal Overgaard & Dyrman 001

 

More and more Danish companies are moving their production abroad to save costs. Fortunately, not all! In a number of recurring posts we salute those who go against the current trend. We talk to those who still forms, designs, develope and assemble everything in Denmark. We talk about the pros and cons why we must protect the “Made in Denmark” brand and much more.

Personally, I love people who pursue their passion, leaving their well-paying and stable jobs and plunge into the uncertain life as a self-employed. Christian and Jasper is behind the relatively newly started company, Overgaard & Dyrman, they did exactly what many only dream about – they pursued their dream of independence.

A quote by Tony Robbins was a pivotal point and gave the final push for their joint design dreams: “Success is doing what you want to do, when you want, where you want, with whom you want, as much as you want.”

Their designs are generally characterized by a degree of complexity and the love for honest materials and detail. Designs that is certainly exuded with a certain kind of rigor. With good workmanship and design also follows a predominant design and development process, when everything has to be perfect and when just the right solution in the form of an important detail is missing.

You could almost say we are a kind of suckers for slow-design. For us the longer process is completely natural, and only when a project can withstand being put aside and taken up several times and still evoke a pleasant pleasure we believe that we are on to something

Overgaard & Dyrman’s first furniture collection is the Wire collection. It is based on the material steel as the structure and the upholstery is a combination of different kinds leather. A collection that has been through the boys’ sharp eyes and hands many times to pet for all the details. They work across the country, with Christian in North Jutland and Jasper in Copenhagen. It obviously creates challenges, but they can also obtain the maximum benefit of both their networks. Through both professional and more personal relationships, which means that they have found some very good partners and set-up a production. Today Christian takes care of all the metal work in Jutland, while Jasper is responsible for the production of all the leather parts in their workshop on Zealand.

They do not believe that you can achieve an optimal result, if the primary part of the design process takes place entirely in front of a computer screen, after which the final work drawings is sent to the opposite side of the world where other then take over the final production.

When you talk production, it is only right for us to think locally. Based on our way to work, we are very much dependent on the flexibility and proximity, both internally but also in relation to external partners. Therefore, we choose our professional relationships based on their skills, but just as much on personal chemistry and gut feeling

Overgaard & Dyrman

  • Overgaard & Dyrman is Christian Dyrman that is the technical director and Jasper Overgaard who is creative director.
  • Both have a master degree from the Royal Danish Academy of Fine Arts Schools of Architecture, Design and Conservation, in furniture and spatial design, as well as a bachelor degree in industrial design from the University of Aalborg.
  • The design company started in January 2012

You Might Also Like

No Comments

    Leave a Reply

    This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.