LIFE

Månedens drink: Dry Martini

Det er første fredag måneden, så det er tid til en ny drink fra Ruby – denne gang er det Bartender Sune Urth der har leveret ord og billede.

One martini is all right. Two are too many, and three are not enough. – James Thurber

Få drinks har som den navnkundige Dry Martini dannet skole i den moderne cocktails historie. Vi skal i dag ikke tale så meget om opskrifter men mere om hvordan du laver din egen perfekte Martini.

Truman Capote drak den. Oppenheimer og F. Scott Fitzgerald drak den. Hemmingway og Cary Grant gurglede hals i den. Roosevelt og Nixon stivede sig af i embedet med den. James Bond fik den galt i halsen og begyndte at hælde vodka i den, mens Churchill skænkede iskold gin i et glas og hævede det i retning af Frankrig. Der kommer vi til, men først – lidt historie:

Med Menckens (journalist og forfatter, 1880-1956) ord er Martinien ”the only American invention as perfect as the sonnet.” Den er indbegrebet af sofistikeret alkoholisme, den er læskende på en varm sommerdag, og varmende på en vinteraften. Og først og fremmest er den et af den dedikerede bartenders adelsmærker, ene og alene på grund af sin enkelhed der ophøjer tilberedningen til en kunstform.

Men Martinien var ikke altid tør. Som alt andet har den sin oprindelse, og som alt andet bliver denne oprindelse ivrigt diskuteret. Der er dog visse ting vi kan blive relativt enige om.

En af de tidligste omtaler af en ginbaseret cocktail med vermouth (en cocktail er i denne sammenhæng en drink serveret uden is i et cocktailglas – det er det trekantede med stilk), er i 1887-udgaven af ”Professor” Jerry P. Thomas’ klassiske cocktailværk The Bar-Tender’s Guide, også kendt som the Bon-Vivant’s companion.

En Martinez, som den hedder på det tidspunkt, fordrer Old tom Gin (en ældre og sødere gintype end den senere London Dry som oftest bruges i dag), sød italiensk Vermouth, Boker’s bitters og maraschinolikør. Det er, som det nok fremgår, en meget sødere cocktail end de senere variationer.

I 1911 er der en bartender på The Knickerbocker Hotel i New York der hedder Martini Di Arma Di Taggia. Han finder på at skifte den søde vermouth ud med en tør fransk en af slagsen, og i stedet for Boker’s bitters bruger han orange bitter. Desuden ændres forholdet så cocktailen består af lige dele vermouth og gin. Og så er den shaket, ikke omrørt. Dette vil vi komme tilbage til. Det hedder nu en Dry Martini Cocktail.

På et eller andet tidspunkt mellem det 18nde og det 21nde forfatningstillæg (blandt lægmænd kendt som alkoholforbuddet i USA) bliver cocktailen simplificeret og da den dukker op igen efter vedtagelsen af det 21nde (5te december 1933) står den som den står i dag.

Og hvad er en Dry Martini så?

Det eneste vi sådan nogenlunde kan blive enige om, er at det er lidt tør vermouth og ret meget mere gin. Og herfra bliver det fantastisk.

Mit, og Gary Regans*, bedste råd er dette:

 • Tag tre cocktailglas. Køl dem ned i en fryser.
 • Tag et stort glas og fyld det med is.
 • Hæld lige dele tør vermouth og gin i det. (Find nogle produkter du ville nyde at drikke hver for sig)
 • Rør det med en lang ske og skænk det op i det første glas. Der skal ikke noget is med. Hold den tilbage med en si.
 • Ny is i glasset.
 • Brug denne gang to dele gin til en del vermouth.
 • NY IS I GLASSET.
 • Den sidste laver du med 6 dele gin til en halv théske vermouth.

 

Nu skal du smage. Hvilken kan du bedst lide? Lav tre mere i forskellige mål omkring den du syntes bedst om. Nu er du ved at være der. (Sæt eventuelt hele dagen af til det her projekt, jeg tror ikke din svigermor gider have dig på besøg bagefter. Og husk, ved alt du har kært, husk at tage noter.) Men måske er den lidt vandet? Måske har du rørt den for længe, eller din is var ikke kold nok?

Hvis du vil lave is til at røre drinks i dit køkken er det en god idé at fryse store blokke og skaffe en issyl. For det første giver det øjeblikkelig blæreværdi. For det andet er brudfladerne i isen meget koldere end den frosne overflade. Regel nummer et er dog denne: vurder hvor meget is du får brug for, og lav så tre gange så meget. Du kan aldrig have is nok. Aldrig.

 • Skaf nogle cocktailglas der ligger rart i hånden.
 • Skaf en røreske der er lang nok til at have noget vægt, men ikke så lang at den kommer ud af kontrol.
 • Husk at italienerne laver sød vermouth, mens franskmændene laver tør.
 • Og skaf et røreglas med hældetud. En stor glaskande kan bruges.

Og sluk så din telefon, træk stikket på dit internet, ring til din barndomskammerat og eksperimenter med forskellig gin. Der er en verden til forskel på Plymouth og Tanqueray, og verden er stor og fyldt med underlig gin.

Nåja, oliven. Er en god idé. Et stykke citronskal er også. Jeg kan bedst lide den med oliven. Det er også mest klassisk. Man kan også bruge et syltet perleløg. Så har man en Gibson.

MEN! – og nu siger jeg det sidste ord i denne sag. En Martini er en gin-cocktail. Vodka har ikke noget at gøre i den. Overhovedet. Og hvis du absolut vil have den ”shaken, not stirred” så lad være. Halvdelen af oplevelsen er tilberedningen. Viskositeten i spiritussen der ændrer sig og pludselig vender retning og bliver olieret. Gardinerne der lægger sig omkring isen i røreglasset, og kravler op ad kanterne og kysser dig på kinderne med iskolde enebærlæber. At røre en Dry Martini er bartender zen. At drikke den er skide sjovt.

Og lad os så, med Robert Benchleys ord, komme ud af det her våde tøj og ned i en tør Martini.

*Gary Regan har med sin kone Mardee skrevet the Martini Companion, det ultimative opslagsværk om tilberedning af Martinier.

Tak, Sune!

It is the first Friday of the month, so it’s time for a new drink from Ruby – this time it is Bartender Sune Urth who delivers the words and picture.

One martini is all right. Two are too many, and three are not enough. – James Thurber

Few drinks have as the renowned Dry Martini formed school in the modern history of cocktails. Today, we are not to talk much about recipes but more about how to create your own perfect Martini.

Truman Capote drank it. Oppenheimer and F. Scott Fitzgerald drank it. Hemmingway and Cary Grant gurgled their throat in it. Roosevelt and Nixon stiffened themselves out of their office with it. James Bond got it all wrong and began to pour vodka into it while Churchill poured ice cold gin into a glass and raised it towards France. We will come to that later, but first – a little history:

With Menckens (journalist and writer, 1880-1956) words, the Martini is “the only American invention as perfect as the sonnet.” It is the epitome of sophisticated alcoholism; it is refreshing on a hot summer day and warming on a winter evening. And first and foremost is the one of the dedicated bartenders’ hallmarks, solely because of its simplicity that elevates the making to an art form.

But the Martini was not always dry. Like everything else it has its origin, and like everything else its origin is eagerly discussed. However, there are some things that can be agreed upon.

One of the earliest mentionings of a gin based cocktail with vermouth (a cocktail in this context is a drink served without ice in a cocktail glass – it is the triangular one with a stalk), is in the 1887-version of “Professor” Jerry P. Thomas’ classic cocktail work “The Bar-Tender’s Guide”, also known as the “Bon-Vivant’s Companion”.

A Martinez, as it is called at this time calls for Old Tom Gin (an older and sweeter gin type than the later London Dry which is most often used today), sweet Italian Vermouth, Boker’s bitters and maraschino liqueur. This is, as it probably indicates, a much sweeter cocktail than the later versions.  

In 1911, there is a bartender at The Knickerbocker Hotel in New York called Martini Di Arma Di Taggia. He exchanges the sweet vermouth for a dry French one of its kind, and instead of Boker’s bitters he uses orange bitters. Also he changes the proportions so the cocktail is composed with equal parts of vermouth and gin. And then it is shaken, not stirred. We will come back to that also. It is now called a Dry Martini Cocktail.

At some point between the 18th and 21st Amendment (among laymen known as the alcohol prohibition in the U.S.) the cocktail is simplified and when it resurfaces up again after the passing of the 21st (December 5th 1933) it stands as we know it today.

And so, what is a Dry Martini?

The only thing we somewhat can agree on is that it is a little dry vermouth and a lot more gin. And from here it will only be fantastic.

My, and Gary Reagan’s * best advice is this:

 • Take three cocktail glasses. Cool them down in the freezer.
 • Take a large glass and fill it with ice.
 • Pour equal parts dry vermouth and gin in it. (Find some products you like drinking on their own)
 • Stir it with a long spoon and pour it into the first glass. With no ice. Keep the ice back with a sieve.
 • New ice in the glass.
 • This time use two parts of gin to one part vermouth. Stir and pour.  
 • Again, new ice in the glass.  
 • In the last one try with six parts gin to half a teaspoon vermouth.

Now taste! Which do you like the best? Make three more with various measures around the one you thought best of to begin with. Now you are almost there. (You should maybe take out the whole day for this project; I do not think your mother in law cares to have you visiting afterwards. And remember, by all you hold dear, remember to take notes!) Maybe it is a bit to watery? Maybe you’ve stirred it too long, or your ice was not cold enough?

If you want to make ice to stir your drinks with in your kitchen it’s a good idea to freeze large blocks and get an ice pick. Firstly, the immediate show off points. Second, the fracture in the ice is much colder than the frozen surface. Rule number one is this: estimate how much ice you will need, and then make three times as much. You can never have enough ice. Never.

 • Get some cocktail glasses that fit well in your hand.
 • Get a stirring spoon which is long enough to carry some weight, but not so long that it gets out of control.
 • Remember that Italians make sweet vermouth, while the French make dry.
 • And get a stirring glass with a spout. A large glass pot can be used.

And then turn off your phone, unplug your internet, call your childhood buddy and experiment with different gin. There is a world of difference between Plymouth and Tanqueray, and the world is big and filled with odd gin.

Oh yes, olives. Is a good idea. A piece of lemon peel also is. I prefer it with olives. It is also the most classic. You can also use a cocktail onion. Then you have a Gibson.

BUT! – And now I will have the last word in this case. A Martini is a gin-cocktail. Vodka has no place in it. At all! And if you absolutely want it “shaken, not stirred” then don’t. Half the fun is in the making. The viscosity of the spirit that changes and suddenly turns direction and becomes oily. The curtains that embrace the ice and climb up the inside of the glass to kiss your cheekss with ice-cold juniper lips. Stirring a Dry Martini is bartender Zen. Drinking it just damned funny.

And let us, with Robert Benchley words, get out of these wet clothes and into a dry Martini.

* Gary Regan has with his wife Mardee written “the Martini Companion”, the ultimate reference work on the preparation of the Martini.

Thanks, Sune from Ruby!

You Might Also Like

2 Comments

 • Reply
  Sisse-Sofie
  June 4, 2010 at 17:13

  det her er et af de mest svedige blogindlæg jeg længe har læst.
  Virkelig velskrevet, og med en begejstring man sjældent ser mage til.
  stor applaus

 • Reply
  Bungalow 5: Best of June «
  July 3, 2010 at 06:09

  […] har gjort flere gange. Selvom vi lige har fået juli måneds sjus, så kan man jo godt snuppe en Dry Martini mere fra […]

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.