INTERVIEWS

Moebe

Første gang jeg rigtig lagde mærke til drengene bag Moebe, var i forbindelse med en snedkerudstilling tilbage i marts. Siden har jeg løbende stødt på dem, blandt andet hos Nordic Tales, for hvem Martin har designet et bord, og senest på en kombineret presse- og studietur med Ikea, hvor Martin også var med. Siden er Martin flyttet til København og har sammen med Anders for alvor sat gang i samarbejdet under navnet Moebe. Nu står den på huskeklemmer, fantastidyr og ikke mindst en nyfortolkning af den klassiske skifteramme. Insta darling no. 1. Ida Lærke fik fornyelig rammerne mellem hænderne og forvandlede dem til et sandt blomsterflora, som det er svært ikke at elske.

 Bungalow5  Moebe Anders & Martin

Hvem er Moebe?

Moebe er en designvirksomhed, der udspringer af vores fælles ønske om at skabe produkter med fokus på enkelhed. For os handler det om at skabe designs som er ærlige i konstruktion og nemme at forstå – og som stadig holder et højt æstetisk niveau. Og så handler det om materialet, om at skabe designs der minder os om kvaliteterne ved gode materialer, og hvorfor de fleste af os slet ikke kan lade være med at blive begejstrede, når vi bliver præsenteret for dem. Det er helt enkelt.

Bungalow5  Moebe  Frame

Rammer, huskeklemmer og et fantasidyr? En speciel blanding – hvad er tankerne bag jeres designs?

Ja, det kan synes som en lidt broget blanding, men de er alle skabt ud fra samme DNA. Udgangspunktet, for de ting vi laver, er enkelhed. Enkelhed i konstruktion, i materiale og i formgivning.

Vi arbejder altid med en meget lav grad af kompleksitet. Det skal helst læne sig op ad banaliteterne, for det er her man finder de geniale løsninger. Der er så meget her i verden, der er kompliceret – Design bør ikke være en af dem.

Den interessante detalje i vores produkter, finder man oftest i konstruktionen. Det kan man f.eks. se i skifterammen, hvor hele rammen bliver holdt sammen af én enkelt elastik, der også bruges til ophæng og i Polygriffen, hvor hoved og hale er udformet som kiler og derved låser hele systemet, når de presses ned.

Den røde tråd kommer helt af sig selv, i de ting vi laver. Vi designer ting, vi gerne selv vil omgive os med – det er altid udgangspunktet. Vi behøver derfor ikke lave lange strategier for, hvordan tingene skal se ud og hvordan de skal fungere. Vi stiller bare det simple spørgsmål: Ville jeg selv have det i mit hjem? Er svaret nej, jamen så arbejder vi ikke videre med den ide.

Bungalow5  Moebe  Pinch

En arkitekt og en møbelsnedker – hvem laver hvad?

Ja, på papiret lyder det jo som det perfekte match med kreative og håndværksmæssige kræfter der mødes… og det er det faktisk også i praksis! Vi kan hurtigt nå rigtig langt i vores arbejde, fordi vi kan diskutere form, konstruktion og produktion allerede tidligt i processen. I Moebe er vi fælles om at designe. Det er ikke arkitekten, der kommer med ideerne og snedkeren, der derefter finder ud af hvordan det skal laves. Det er et samarbejde fra start til slut – alt bliver gennemdiskuteret ved tegnebordet og vi står begge i værkstedet, når den første prototype skal laves. Når det er sagt, har vi naturligvis hver vores forcer. Martin er i kraft af sin uddannelse god med computeren og den visuelle fremstilling af vores ideer, mens Anders har en grundlæggende forståelse for materiale og håndværk, og kan bringe os fra papir til håndgribeligt produkt tidligt i processen.

Bungalow5  Moebe  Polygrif

Hvordan kom I på en see-through ramme?

Skifterammen har ikke rykket sig meget de seneste mange år, og vi tænkte at det kunne være spændende at prøve og tolke lidt på en gammel kending. Vi ønskede at gøre den mere enkel i konstruktion og udtryk, men samtidig bibeholde den fleksibilitet, der ligger i en skifteramme. Generelt synes vi, at det er fedt at tage et hverdagsobjekt og forsøge at koge det ned til en endnu mere simpel udgave af sig selv – altså ikke nødvendigvis pålægge det en ny funktion, men blot simplificere det i konstruktion og udtryk.

Bungalow5  Moebe  Frame Flower Styling 2

Ida Lærke har indrammet en masse blomster – hvad skal mændene indramme?

Må mænd ikke indramme blomster?!

Ideen med rammen er, at man stort set kan indramme, hvad man har lyst til, så længe det er fladt eller på en eller anden måde kan gøres fladt (… som eksemplet med blomsterne). Vi har selv sat grafiske print i de rammer, der hænger i vores hjem, men har set flere eksempler på folk, der laver collager o.lign. med ting, der betyder noget for dem. Det fede ved rammen er, at man kan opnå en gennemsigtig passepartout-effekt, hvis man vælger et motiv, der ikke fylder hele rammen ud. På den måde kommer motivet til at virke svævende.

Men en decideret mandig ting at putte i rammen…. Hmm… et road kill måske?

 

Hvad bruger I jeres sommer på?

I øjeblikket sidder vi i skitsefasen med en række nye produkter, som gerne skulle finde vej til butikkerne engang i løbet af efteråret. Derudover arbejder vi på at få lavet nyt kontor og showroom midt på Nørrebro – Forhåbentlig kan vi allerede rykke ind til september. Men al tiden kommer ikke til at gå med arbejde, der bliver også masser af tid til sommerhustur med familien og vandretur i de norske fjelde med kæresten.

Der er knald på, når man starter egen virksomhed og hverdagen er godt fyldt op. Derfor er det vigtigt for os, at have et åndehul her i sommertiden, hvor vi kan bruge tid med dem, der er vigtige i vores liv.

Bungalow5  Moebe  Frame Flower Styling 1

Photography: Chris Tonnesen
Styling: Ida Lærke

 

//

The first time I really noticed the boys behind Moebe, was at an exhibition back in March. Since then, I have regularly come across them both; at Nordic Tales for whom Martin has design a table, and later on a combined press and study trip with Ikea, where Martin also joined. Since then, Martin moved to Copenhagen and together with Anders really started working with their new brand, Moebe. Now it is all about clamps, polygrifs and their new interpretation of the classic clip-on picture frame. Danish Insta darling no. 1 Ida Lærke recently turned the frames into a true flower flora, which is hard not to love.

Who is Moebe?

Moebe is a design company, rooted in our common desire to create products with a focus on simplicity. For us it’s about creating designs that are honest in design and easy to understand – still keeping a high aesthetic standard. And then it’s also about the material, to create designs that remind us of the qualities of good materials, and why most of us simply cannot help but get excited when we are introduced to them. It is quite simple.

Frames, clamps and a fantasy animal? A special blend – what’s the thoughts behind your designs?

Yes, it may seem like a rather odd mix, but they are all created from the same DNA. The starting point for the things we do is simplicity. Simplicity in design, in material and design.

We always work with a very low degree of complexity. Preferably it should lean on banalities, because that is where you find the ingenious solutions. There is so much in this world that is complicated – Design should not be one of them.

The interesting detail of our products is most frequently found in the structure. You can see it in our frame, where the whole frame is held together by a single elastic band, which is also used for mounting and in the Polygrif, where the head and tail are designed as wedges and thereby locks the entire system when they are pressed down.

The common thread comes all by itself, in the things we do. We design things we like ourselves – that is always our starting point. Therefore, we don’t really make long strategies for how things should look and how they should function. We only ask this simple question: Would I have it in my home? If not, well then, we don’t pursue the idea.

An architect and a cabinet maker – who does what?

On paper it sounds like the perfect match with creative and craftsman forces coming together … and actually it is! We quickly reach quite far in our work because we can discuss the shape, design and production early in the process. At Moebe we share the designing process. It is not the architect who comes with the ideas and the carpenter, who then finds out how it can be done. It is a collaborative effort from start to finish – all are thoroughly discussed at the drawing board and we are both in the workshop when the first prototype is to be made. That said, we do of course have our own forces. Martin is by virtue of his education good with the computer and the visual presentation of our ideas, while Anders has a basic understanding of materials and craftsmanship, and can bring us from paper to a tangible product early in the process.

How did you come up with the see-through frame?

The classic clip-on picture frame has not changed much over the last several years and we thought it might be interesting to try and interpret a little on an old favourite. We wanted to make it simpler in its construction and expression while retaining the flexibility you have in a classic clip-on picture frame. In general, we think that it is cool to take an everyday object and try to boil it down to an even simpler version of itself – it doesn’t necessarily require a new feature, but just simplify it in the design and expression.

Ida Lærke has framed a lot of flowers – what should men frame?

Can’t men frame flowers?!

The idea of ​​our frame is that you can pretty much frame what you want, as long as it is flat or in some way can be flat (… as the example with the flowers). We have put graphic prints in the frames hanging in our home, but have seen several examples of people who are doing collages with things that matter to them. The cool thing about the frame is that you can achieve a transparent passe-partout effect if you choose a design that does not fill the entire frame. In this way the subject almost seems floating.

But a decidedly manly thing to put in the frame … Hmm … a road kill perhaps?

How will you spend your summer?

Currently we are sitting in the sketch phase with a number of new products, which should find its way to stores sometime during autumn. In addition, we are working on getting into a new office and showroom in the middle of Nørrebro, Copenhagen – Hopefully we can already move in September. But we won’t just work, there will also be plenty of time for time in a summerhouse with family and hiking in the Norwegian mountains.

It is a busy time when you start your own business and everyday is always packed. Therefore, it is important for us to have a breather during the summer where we can spend time with those who are important in our lives.

You Might Also Like

1 Comment

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.