INTERVIEWS

David Andersen

Grænserne mellem boligdesign og fashion er mere flydende end før. Designerne fra begge brancher bliver inspireret af de samme trends, og de holder sig heller ikke kun til én verden, men skifter gerne mellem interiør og tøj. Og selv om vi måske skifter vores boligs klæder knap så hurtigt som vores egne, er der noget om snakken, når vi gerne vil bo med puder i samme mønstre som det sidste nye mønster-tørklæde. David Andersen er én af de fashion-personligheder, der har taget springet til vores boligverden, og han fungerer nu som kreativ direktør for brandet Rosendahl, der er mest kendt for Grand Cru produkter. Jeg har spurgt ind til hans jobskift og også lokket ham til at fortælle om den vildeste oplevelse på jobbet.

bungalow5_1_da

Hvad er din baggrund – og hvad arbejder du med nu?

Jeg er uddannet tekstil- og beklædningsdesigner fra Glasgow School of Art og Fashion Design akademiet i 2004. Siden da har jeg arbejdet som beklædningsdesigner i flere danske modevirksomheder, senest som designer under eget navn, hvor jeg også har udviklet designopgaver for store danske virksomheder, som ECCO, Bianco, Batavus, Kopenhagen Fur, Haribo og Ege Tæpper. I dag er jeg kreativ direktør for Rosendahl.

bungalow5_4_da

Hvad elsker du mest ved dit job?

Jeg elsker, at jeg kan bruge min kreativitet professionelt, og at jeg virkelig lærer noget nyt om materialer og processer, som jeg ikke kendte til før

Hvorfor skiftede du fra fashion til bolig?

Jeg er ikke begrænset til kun at designe tøj, og jeg er meget bevidst om hele tiden at udfordre og udvikle mig selv, så da jeg fik tilbuddet, kunne jeg ikke sige nej. At få chancen for at være med til at udvikle et så stærkt dansk brand er med til at øge min kreativitet.

Rosendahl Annonce 2013

Hvilke ligheder er der mellem fashion og boligbranchen – og hvilke forskelle?

Der er et meget forskelligt tempo i de to brancher, men derudover er der faktisk flest ligheder. Dels er inspirationskilderne de samme. Udviklingen følger tendenserne. Det, der er interessant, er at se, hvordan de samme kilder forgrener sig i helt forskellige udtryk i fx bolig, arkitektur, mode eller design. Derudover afspejler du både din personlighed gennem den måde, du indretter dig på, og via det tøj du bærer.

bungalow5_6_da

Hvad er din vildeste oplevelse på jobbet?

Da jeg senest var i Tokyo med en god kollega. Jeg har aldrig været i Japan, og det var en meget givende og inspirerende oplevelse. Japanerne er individualister i et samfund, der slet ikke er det. Der er enorm stor forskellighed, og det var meget inspirerende bare at sætte sig på en bænk og betragte de forbipasserende.

bungalow5_2_da

Design er …

… udvikling, nytænkning og kreativitet.

Hvad drømmer du om?

På det personlige plan vil jeg gerne udtrykke mine kreative, kunstneriske evner mere – fx gennem malerier. På den korte og professionelle bane drømmer jeg om at være med til at give Rosendahl et fornyet udtryk med en humoristisk kant, der samtidigt er tro mod det klassiske i vores serier.

bungalow5_5_da

The boundaries between interior design and fashion is more fluid than before. Designers from both industries are inspired by the same trends, and they do not only stick to one world, but change genre between interior and clothing. And although we may not change our home’s garments  as fast as our own, there is some truth to it when we want to have pillows in the same patterns as the latest scarf. David Andersen is one of the fashion personalities who has taken the plunge into our interior design world, and he is now the creative director of the brand Rosendahl, who is most famous for their Grand Cru products. I asked him about his job change and also lured him to tell me about the wildest experience on the job.

What is your background – and what are you working on now?

I graduated textile and clothing designer from Glasgow School of Art and Fashion Design in 2004. Since then I have worked as a fashion designer in several Danish fashion companies, most recently as a designer under my own name, where I also have solved design tasks for large Danish companies like ECCO, Bianco, Batavus, Kopenhagen Fur, Haribo and Ege Tæpper. Today I am creative director for Rosendahl.

What do you love most about your job?

I love that I can use my creativity professionally, and I really learn something new about materials and processes, which I did not know about before.

Why did you change from fashion to home?

I am not limited to designing clothes, and I am very conscious of all the time to challenge and develop myself, so when I got the offer, I couldn’t say no. Getting the chance to be involved in developing such a strong Danish brand helps me to improve my creativity.

What are the similarities between fashion and interior design – and what are the differences?

They do have very different pace, but apart from that there are actually many similarities. First, the sources of inspiration are the same. The development follows the trends. What is interesting to see is how the same sources branch out into completely different expressions in e.g. interior, architecture, fashion or design. Additionally you project your personality through the way you decorate your home as well as through the clothes you wear.

What is your wildest experience on the job?

Last time I was in Tokyo with a good colleague. I’ve never been to Japan  before, and it was a very rewarding and inspiring experience. The Japanese are individualists in a society that is certainly not. There is an enormous diversity, and it was very inspiring just to sit on a bench and watch the passersby.

Design is …

… Development, innovation and creativity.

What do you dream about?

On a personal level I would like to express my creative and  artistic abilities more – e.g. through paintings. On the short and professional term I dream of being a part of giving Rosendahl a renewed expression with a humorous edge, which at the same time is faithful to the classics in our series.

 

You Might Also Like

No Comments

    Leave a Reply

    This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.