INTERVIEWS

Mette Helena Rasmussen

Intens, forretningskvinde til fingerspidserne og et tog uden bremser. Mette Helena Rasmussen er blevet kaldt det hele. MEN – hun er også en sindssyg dygtig stylist, kunstner, mega sjov (kan bevidne det fra blandt andet en julefrokost på Lidkoeb, ja tak!), modig og altid god for et smil. Og hun er én af de kvinder i branchen, som jeg beundrer allermest. For hvem andre kunne finde på at bruge hele sin opsparing på at købe et helt kælderlager af 60’er og 70’er tapeter, før tapeter overhovedet var hotte i DK? Og hvem andre har landet sin første boligreportage på forsiden af ét af DKs mest læste boligmagasiner? Ja, jeg spørger bare. Damen her er uddannet billedkunstner fra Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler og ud over, at hun løser stylingopgaver for firmaer som fx Georg Jensen Damask, Flügger og Casalinga, står hun også for både stylingsager og boligreportager for en lang række magasiner. Jeg har spurgt Mette Helena om hendes vildeste karriere-move, og hvad hun går og pønser på lige nu.

bungalow5_1_mhr

Kalder du dig selv for kunstner, butiksejer eller stylist?

Ja, kært barn har mange navne, og jeg er dem alle. Jeg kan sagtens forestille mig at tilføje flere med tiden. Jeg er mere stylist i dag, end jeg er kunstner, men jeg håber, at jeg igen får tid til at arbejde med min kunst.

bungalow5_7_mh

Du bliver kaldt for en benhård forretningskvinde – er du det?

Jeg tænker på mig selv som en dygtig forretningskvinde, og min forretning skal skabe et overskud, så jeg takker hellere nej til en opgave og holder fast på min pris, end at lade nogen forsøge at gøre mig til en billig tøs. Men hård er jeg ikke. Tværtimod forsøger jeg hele tiden at være god og kærlig mod mig selv, så jeg kun laver opgaver, der giver mig energi, og som jeg brænder for. Jeg er som chef meget large og tør give mine kolleger masser af selvstændighed og ansvar, for Retro Villa er et fælles projekt.

bungalow5_5_mh

Hvad er dit vildeste karriere-move?

Min karriere er fyldt med gode moves og konstant i forandring. Mens jeg gik på Kunstakademiet,  drømte jeg om at finde et kreativt job. Jeg mailede til redaktørerne på Bolig Magasinet og BoligLiv, og spurgte, om jeg kunne få et job som assistent. De forklarede mig, at de købte sager fra freelancere. Fra det øjeblik var jeg selvstændig boligstylist, og min allerførste boligreportage havnede på forsiden af Bolig Magasinet. Året efter var jeg indretningsekspert i Velkommen Hjem på TV3. Og kort efter åbnede jeg Butik Retro Villa, og jeg var mildest talt stolt, da Bolig Magasinet nominerede Retro Villa til Årets Boligbutik – og det var helt ok, at Paustian vandt prisen.

bungalow5_31_mh

Hvad er det bedste ved at lave boligreportager?

At træde ind i andre menneskers meget forskellige hjem, ideer og verden for en stund. At se deres løsninger og høre historierne om hvorfor bordpladen skulle være i lavasten, eller hvordan de lavede grebene på deres garderobeskab. Det er befriende at besøge personlige hjem, hvor de har forholdt sig til deres hus, dets muligheder, begrænsninger og ikke mindst stil. Jeg vil gerne se alt mulig andet end de samme Kähler-vaser, Hay-puder, prints der er printet ud af en grafiker med hang til rosa, og Kubus-stager, som jeg ville kunne have besøgt i Illums Bolighus. Faktisk vil jeg allerhelst vende gamle lerkrukker og stentøjsskåle på hovedet og se, om den skulle være lavet af en eller anden Erik i ’79.

bungalow5_8_mh

Hvad har du gang i lige nu (vi lover, at vi ikke siger det til nogen)?

Jeg er midt i optagelserne til et nyt tv-program, jeg laver sammen med ALT for damernes Boligredaktør Nicola Kragh Riis. Det er topspændende og stadig lidt tystys, men jeg kan afsløre, at det bliver sendt til efteråret og handler om loppefund – en af mine helt store passioner.

bungalow5_6_mh

Hvad er din bedste egenskab?

Jeg er interesseret i andre mennesker og elsker at få dem til at fortælle deres historie. Og så er jeg ærlig og nysgerrig, har hukommelse som en elefant, og et skarpt øje for nye tendenser.

Og din værste?

Jeg kan med min facon træde nogen over tæerne og virke grænseoverskridende. Det er en balance, jeg hele tiden øver mig i at navigere i.

bungalow5_9_mh

Intense, business woman to her fingertips and a steamroll. Mette Helena Rasmussen has been called a lot of things. However – she is also a very talented stylist, artist, mega fun (can vouch for it from among other a Christmas party at Lidkoeb, oh yes!), brave and always has a smile on her face. And she is one of the women in the industry that I admire most. For who else could come up with the idea to spend all her savings on buying an entire basement full of 60s and 70s wallpapers before wallpapers were even hot in DK? And who else has landed her first article on the front of one of DK’s most read interior magazines? Well, I’m just asking. This lady is a trained artist from the Royal Danish Academy of Art and besides doing styling assignments for companies such as Georg Jensen Damask, Flügger and Casalinga, she is also doing styling projects and articles for numerous magazines. I have asked Mette Helena about her wildest career move, and what she is up to right now.

Do you call yourself an artist, shop owner or stylist?

All of the above. And I can easily imagine adding more over time. I’m more of a stylist today than I am an artist, but I hope that I will again have time to work on my art.

You are being called a tough business woman – are you?

I think of myself as an accomplished businesswoman, and my business must make a profit, so I’d rather turn down a job and keep my price, than to let someone try to make me cheap. However, I’m not tough. On the contrary, I try all the time to be kind and loving to myself, so I only do work that gives me energy and that I’m passionate about. As a boss I’m very large and try to give my colleagues a lot of independence and responsibility, because Retro Villa is a joint venture project.

What is your wildest career move?

My career is filled with a lot of good moves and constant change. While I was at the Academy, I dreamed of finding a creative job. I emailed the editors of Bolig Magasinet and BoligLiv, and asked if I could get a job as an assistant. They explained to me that they bought cases from freelancers. From that moment on I was an independent stylist, and my very first article ended up on the front page of Bolig Magasinet. The following year I was an interior expert in Velkommen Hjem on TV3. And shortly after I opened my own shop Retro Villa, and I was very proud when Bolig Magasinet nominated Retro Villa for the Shop of the Year Award – and it was perfectly ok when Paustian won the award.

What is the best thing about doing living reportages?

Stepping into other people’s very different homes, ideas and their world for a while. Seeing their solutions and hear the stories about why the tabletop had to be lava rock, or how they made the grips on their wardrobe. It’s liberating to visit personal homes, where they have put a lot of thought into their house, its capabilities, limitations, and especially its style. I would like to see anything else than the same Kähler vases, Hay-pillows, prints, which are printed out by a graphic artist, who is crazy about pink, and Kubus-candleholders, that I could have visited in Illums Bolighus. In fact, I would rather turn around old ceramics and stoneware bowls and see if it should be made of some Erik in ’79.

What are you doing right now (we promise not to tell anyone)?

I’m in the middle of shooting a new television program that I’m doing together with ALT for damernes editor Nicola Kragh Riis. It is very exciting and still a little hush-hush, but I can reveal that it is going to be aired in the autumn and is about flea market finds – one of my great passions.

What is your best feature?

I am interested in other people and love to get them to tell their story. And I’m honest and curious, have a memory like an elephant, and a keen eye for new trends.

And your worst?

I can step on other people’s toes with my manners. It’s a balance, which I’m constantly working on.

 

You Might Also Like

No Comments

    Leave a Reply

    This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.