INTERVIEWS

Sarah Buthmann

Efter jeg er begyndt at arbejde mere med fotografer, har jeg virkelig fået øjnene op for fotografiets forunderlige verden. Hvordan man sætter en frame. Og hvordan man kan manipulere med virkeligheden og skabe nye, visuelle verdener. Når jeg spejder efter ny kunst til hjemmet, falder min kærlighed oftere på fotografier, og under min jagt for nogle måneder siden faldt jeg over Sarah Buthmanns univers. Jeg var solgt. Jeg har spurgt Sarah om hendes sjoveste oplevelse og hvorfor hun bruger sig selv i sine værker.

bungalow5_1_sb

Hvordan fandt du ud af, du ville være kunstfotograf?

Da jeg var 10 år gammel, fik jeg et kamera af mine forældre. Vi var på ferie, og jeg havde kun en film til rådighed, så jeg skulle vælge motiverne med omhu. Ofte spurgte jeg min far til råds, om det nu også var et billede værd. Jeg tog billeder af små ting, der lignede noget andet, end det de var. Som en hullet klippe, der lignede et dinosaurfodspor. Jeg holder stadig ved, at det var et dinosaurfodspor. Min far syntes, at det var spild af et billede, men jeg tog det alligevel og har det stadig. For fem år siden havde jeg købt et dele-kamera med en ven under en rejse. Hver gang han skulle tage et billede, fik jeg ondt i maven over, at jeg ikke kunne bestemme vinklen, motivet og tidspunktet. Når det var min tur, glemte jeg tid, sted og til tider mig selv. Det var her, jeg fandt ud af, at foto kunne noget, som jeg kunne gå hen og blive afhængig af.

bungalow5_7_sb

Hvad er den sjoveste oplevelse, du har haft på jobbet?

Jeg lavede billedserien ”Leafless” med en veninde. Serien handlede om at være nøgne på steder, man normalt ikke ville være det. En forlystelsespark, et S-tog og vi luftede også en hund på en villavej. Vi lavede det i januar måned, så det var virkelig koldt, men noget af det sjoveste, jeg har lavet.

bungalow5_6_sb

Hvorfor bruger du dig selv i dine værker?

Jeg har ofte tanker om, hvilket udtryk og følelse jeg vil have med i mit værk. Det kan nogle gange være nemmere at bruge sig selv, da jeg så har al den tid i verden, der skal til for at få det rigtige skud i kassen.

bungalow5_3_sb

Hvad er det, fotografiet kan?

Alt kan lade sig gøre. En fantasiverden kan blive til virkelighed. Væsner, man har drømt om, kan blive virkelige. Man kan flyve, og man kan være usynlig.

bungalow5_4_sb

Hvad er dit næste projekt?

Jeg arbejder på en serie, ”Blindfolded”, som handler om, hvad der sker, hvis du får bind for øjnene og prøver at mærke verden omkring dig uden at kunne se den. Jeg arbejder bl.a. med temaet illusion, og forsøger at undersøge hvordan den fysiske verden synes at være gemt bag et mystisk slør.

bungalow5_5_sb

After I started working more often with photographers, it really opened my eyes to the wonderful world of photography. How to select a frame. And how to manipulate reality and create new visual worlds. When I scout for new art for our home, my love more often goes for photographs, and during my hunt a few months ago, I came across Sarah Buthmann’s universe. I was hooked. I asked Sarah about her funniest experience and why she uses herself in her works.

How did you realize that you wanted to be an art photographer?

When I was 10 years old, I was given a camera by my parents. We were on vacation, and I only had one film available, so I had to choose my subjects with care. I frequently asked my dad for advice if it really was a picture worth taking. I took pictures of the little things that looked like something other than what they were. Like a rock with holes that looked like a dinosaur footprint. I still think that it was a dinosaur footprints. My father thought it was a waste of film, but I took it anyway and I still have it today. Five years ago I bought a shared camera with a friend during a trip. Each time he had to take a picture, I got a stomach ache because I was not able to determine the angle, subject and time. When it was my turn, I forgot the time, place and sometimes myself. It was here that I found out that photography could be something that I could get addicted to.

What is the funniest experience you’ve had on the job?

I made the picture series “Leafless” with a friend. The series was about to be naked in places you normally would not be naked in. An amusement park, a subway train and we also walked a dog on a residential street. We made it in January, so it was really cold, but one of the funniest things I’ve made.

Why do you use yourself in your works?

I often think about, which expression and feeling I want in my work. It can sometimes be easier to use myself, because then I have all the time in the world to get the right shot.

What is it about photography?

Everything is possible. A world of fantasy can become reality. Creatures, you’ve dreamed of, can become real. You can fly, and you can be invisible.

What is your next project?

I am working on a series, “Blindfolded”, which is about what happens if you get blindfolded and try to feel the world around you without being able to see it. I work with the theme of illusion, among other, and try to investigate how the physical world seems to be hidden behind a mysterious veil.

You Might Also Like

No Comments

    Leave a Reply

    This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.